สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ไม่เปิดรับใน TCAS รอบที่ 1


ตามที่ได้มี นโยบายให้ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศปรับปรุงหลักสูตรสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ จากหลักสูตร 5 ปี เป็น หลักสูตร 4 ปี
และในขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 4 ปี จึงไม่สามารถรับนักศึกษา TCAS รอบ 1 การรับด้วย Portfolio และสำหรับน้องๆที่อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ ในเดือนกุมภาพันธ์ และโครงการพิเศษอื่นๆ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน