สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอบ GAT/PAT วิชาไหน ให้ตรงกับคณะในฝัน

สอบGAT/PAT วิชาไหน ให้ตรงกับคณะในฝัน


เดือนสุดท้ายของปีนี้ มีการเปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT 62 น้องๆ หลายคนอาจจะหาข้อมูลมาบ้างแล้วว่าควรจะสอบวิชาไหน ยังไง แต่ก็อาจมีบางคนอาจจะกำลังมึนๆ ยังไม่แน่ใจว่าต้องสอบอะไรบ้าง วันนี้ พี่ๆ  AdmissionPremium ได้สรุปข้อมูลการสอบของแต่ละคณะ/สาขา ว่าจำเป็นต้องสอบวิชาไหนบ้าง โดยแยกตามกลุ่มคณะเพื่อความชัดเจน ตามมาดูกันเลย
 

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะจิตวิทยา
 

วิชาที่ต้องสอบ 
GAT, PAT1, PAT2
 
วิชาเลือกสอบ
PAT2
* สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ และเทคโนโลยี

ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิชาที่ต้องสอบ 
GAT, PAT1, PAT2

 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ 
GAT, PAT1, PAT2, PAT3 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ 
GAT, PAT4


 

 

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์, คณะประมง, คณะวนศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
วิชาที่ต้องสอบ 
GAT, PAT1, PAT2

 

 

กลุ่มที่ 6 บริหาร

คณะบริหารธุรกิจ, คณะพาณิชยศาสตร์, คณะการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะการท่องเที่ยว โรงแรม การบิน
 
วิชาที่ต้องสอบ 
GAT, PAT1 
 
วิชาเลือกสอบ
PAT1, PAT7
 
*สำหรับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม การบิน

 

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์

ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ 
 
วิชาที่ต้องสอบ 
GAT, PAT5
 
วิชาเลือกสอบ
PAT1, PAT2, PAT3, PAT4, PAT6, PAT7


 

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

ประกอบด้วยคณะวิจิตรศิลป์, คณะศิลปะประยุกต์, คณะดุริยางคศิลป์, คณะนาฏศิลป์, คณะศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, คณะศิลปะการออกแบบ, คณะหัตถอุตสาหกรรม
 
วิชาที่ต้องสอบ 
GAT  
 
วิชาเลือกสอบ
PAT4, PAT6 


 

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์
 
วิชาที่ต้องสอบ 
GAT  
 
วิชาเลือกสอบ
PAT1 PAT7

 
 

กลุ่มที่ 10 แพทยศาสตร์

เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ตามระเบียบที่ กสพท. กำหนด
เกณฑ์การรับสมัคร คลิก 


แต่น้องๆ ก็อย่าลืมหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ในคณะที่ตนเองสนใจอีกครั้ง เพราะบางคณะอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อน้องๆจะได้วางแผนเตรียมตัวกันได้อย่างถูกต้องตรงวิชา และไม่พลาด

ปล. ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบจากระเบียบอีกครั้ง