สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศ!! จากจุฬาฯ สมัคร TCAS รอบที่ 1 ได้โดยไม่ต้อง กรอกรหัสผ่าน mytcas ของ ทปอ.
ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) ในระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2561 โดย ทปอ. กําหนดให้ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS'62 ของ ทปอ. ก่อนทําการสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย และผู้สมัครจะต้องกรอกรหัสผ่าน mytcas เพื่อทําการยืนยันตัวตนในระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้สมัครในระบบฐานข้อมูลของ ทปอ. นั้น แต่เนื่องจากข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระบบฐานข้อมูลของ ทปอ. มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้ผู้สมัคร สมัครได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน mytcas ของ ทปอ. และมหาวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จากเอกสารประกอบการสมัคร กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จากฐานข้อมูล ของ ทปอ. ในภายหลังอีกครั้ง หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่คณะ/โครงการกําหนดจะถูกตัดสิทธิ์การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : www.admissions.chula.ac.th