สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัคร TCASรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 จำนวนรับ 1,425 ที่นั่ง
ไม่มีสอบสัมภาษณ์ และ บางสาขาไม่ใช้เกรดเฉลี่ยกำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
เกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
เปิดรับ 20 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เปิดรับ 20 คน

 
ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา
เปิดรับ 35 คน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)


สาขาวิชาวิชาพลศึกษา
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)


สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)


วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
เปิดรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 30 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เปิดรับ 25 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับ 30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เปิดรับ 30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เปิดรับ 30 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เปิดรับ 70 คน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
เปิดรับ 30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
เปิดรับ 15 คน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
เปิดรับ 25 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
เปิดรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)

สาขาวิชาฟิสิกส์
เปิดรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เปิดรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)


คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
เปิดรับ 40 คน
แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล
เปิดรับ 40 คน
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
เปิดรับ 50 คน
แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่
เปิดรับ 50 คน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เปิดรับ 25 คน
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดรับ 60 คน
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
เปิดรับ 50 คน
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เปิดรับ 40 คน
แขนงวิชาการตลาด
เปิดรับ 50 คน
แขนงวิชาการจัดการ
เปิดรับ 80 คน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เปิดรับ 60 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เปิดรับ 20 คน
สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
เปิดรับ 20 คน
สาขาวิชานาฎศิลป์และศิลปการแสดง 
เปิดรับ 25 คน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงการท่องเที่ยว
เปิดรับ 30 คน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เปิดรับ 15 คน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
เปิดรับ 15 คน
สาขาวิชานิติศาสตร์
เปิดรับ 40 คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เปิดรับ 90 คน
สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
เปิดรับ 20 คน
สาขาวิชาภาษาไทย
เปิดรับ 20 คน
สาขาวิชาดนตรีสากล
เปิดรับ 15 คน

สาขาวิชาภาษาจีน
เปิดรับ 25 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
*** นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ค.บ. (5 ปี) ชั้นปีที่ 3 จะต้องไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1 ปี 2 ภาคการศึกษา โดยประมาณ 100,000 บาท 


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เปิดรับ 25 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1.  มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)

สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
เปิดรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1.  มีคะแนน PAT 5 (ถ้ามี)


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่