สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562


เกณฑ์การรับสมัครของแต่ละสาขา

เกณฑ์การรับสมัครของแต่ละสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คลิกที่นี่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คลิกที่นี่
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ คลิกที่นี่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คลิกที่นี่
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คลิกที่นี่
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ คลิกที่นี่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คลิกที่นี่ระเบียบการรับสมัคร >>คลิกที่นี่