สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การลบบัญชีผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS62
ทปอ. จะให้เวลาผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS62 ทุกท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จ (ข้อมูลพื้นฐานตรงกับฐานข้อมูลของ สพฐ. ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล และ รหัสนักเรียน) หรือ หลังจากได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ (ไม่พบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อไม่ตรง นามสกุลไม่ตรง หรือ รหัสนักเรียนไ่ม่ตรง) เป็นเวลา 3 วัน (นับวันที่สมัคร หรือ วันที่ได้รับการอนุมัติ)ในการตั้งรหัสผ่านเข้าใช้งาน 

เช่น ลงทะเบียนวันที่ 19 ธค 61 ต้องตั้งรหัสผ่านให้แล้วเสร็จผ่านในวันที่ 22 ธค 61 โดยระบบจะดำเนินการลบผู้ลงทะเบียนในวันที่ 19 ธค ที่ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 22 ธค 61

ดังนั้น บัญชีผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ธค 61 ที่ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน จะถูกลบทิ้งในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 19 ธค 61 ให้ผู้สมัครที่ถูกลบบัญชีแล้วดำเนินการสมัครลงทะเบียนใช้งานใหม่อีกครั้ง