สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับกว่า 5,111 ที่นั่ง เปิดโอกาสให้น้องๆ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ​
ระบบปกติ
-กำลังศึกษาอยู่หรือจบ ม. 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-คะแนนGAT/PAT ปี 2561, 2562 ตามที่สาขาวิชากำหนด
-วิชาสามัญ 9 วิชา (กรณีเลือกสมัคร) คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระบบปกติ)
คือโครงการที่ให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าครองชีพ ให้แก่นิสิต
นักศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
มีคะแนนคุณสมบัติ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดคุณสมบัติ
การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข : มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการรับนิสิตพิการ (ระบบปกติ)
คือโครงการที่ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในภาคเรียน
สุดท้ายของปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความพิการทางการมองเห็น และทางร่างกาย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
คุณสมบัติ :
1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความพิการตามที่สาขาวิชากำหนด
3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT 2562 ตามที่สาขาวิชากำหนด

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ระบบปกติ)
คือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 โดยมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และขอนแก่น
ระบบเทียบเข้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาตรี หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบต่อเนื่อง
คือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรับเป็นผู้กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครโครงการที่เปิดรับ


โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการโครงการที่คณะดำเนินการ


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่