สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตารับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตารับตรง 12 จังหวัด ในภาคตะวันออก ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
โรงเรียนใน 12 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี 
2.ไม่รับวุฒิเทียบเท่ายกเว้น คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และคณะวิทยาสาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
3.GPAX ตามที่สาขากำหนด
4.คะแนน GAT-PAT 
5.มีคุณสมบัติครบตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด


กำหนดการรับสมัครคณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่