สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับกว่า 11 โครงการ โดยน้องๆที่คุณสมบัติครบสมัครได้เลย บางโครงการกำหนด GPAX ไม่เยอะ มีโครงการอะไรบ้างไปดูกัน!


กำหนดการรับสมัคร


โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ
คุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมแสดงหรือแข่งขัน)
1.ด้านเครื่องดนตรีไทย 8 คน ดนตรีสากล 28 คน  ดนตรีพื้นบ้านพื้นเมือง 5 คน
2.ด้านนาฏศิลป์   นาฏศิลป์ไทย 10 คน โขน 10 คน
3.ด้านร้องเพลง เพลงไทยเดิม 3 คน เพลงไทยลูกทุ่ง 5 คน เพลงไทยสากล 5 คน เพลงประสานเสียง 2 คน

คณะที่เปิดรับ
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ
ผู้สมัครต้องมีประวัติและผลงานตามชนิดกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด*

คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ เพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนใน 30 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบศีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทรบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 
*ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่ตั้ง 30จังหวัดที่กำหนดเท่านั้น โดยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดไหนก็ได้

คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น เพิ่มเติม>>> คลิกที่นี่


โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1.เป็นนักเรียนชั้นม.6ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน  และโครงการพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
2.ด้านวิชาการดีเด่น GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
3.ด้านกิจกรรมดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนประกอบด้วย และ มีคะแนน GPAX 2.00-2.74 
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากรร.สาธิตแห่งม.เกษตรศาสตร์ >> คลิกที่นี่


โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายหรือผู้สือเชื้อสายโดยสายเลือด) ของผู้ประกอบอาชีพ เป็นเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการ หรืออาชีพอื่นๆตามที่สาขากำหนด โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการเพชรนนทรี
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1.ต้องมีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามที่สาขาวิชากำหนด โดยมีการรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ*

คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการเพชรนนทรี เพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่ 


โครงการลูกพระพิรุณ
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องเป็นบุตร(โดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)ของบุคคลตามเงื่อนไขนี้
-บุคลากรที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ปละปัจจุบันยังทำงานอยู่
-นิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครโครงการลูกพระพิรุณเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการเด็กไทยสู่สากล
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นม.6ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการเด็กไทยสู่สากลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นม.6ของโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
GPAX 3.00 และ สอบผ่านทุกวิชา O-Net (03) GAT PAT
คณะที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เปิดรับ 10 คน
ระเบียบการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทานเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นม.6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ)เพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่ 


โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) และ 4อำเภอในจังหวัดสงขลาได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี
GPAX 2.50
คณะที่เปิดรับ
คณะประมง สาขาวิชาประมง จำนวน 10 คน
ระเบียบการรับสมัครโครงการ (ศอ.บต.) เพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่