สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2562


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 

การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา
เปิดรับจำนวน 60 คน
- ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ  40 คน
- ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและหรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นม. 6
สายวิทย์ - คณิต
อายุ 17-20 ปี (พ.ศ. 2542 - 2545)
คะแนน GPAX 20%
คะแนน O-Net 30% / GAT 30% / PAT2 20%  


กำหนดการรับสมัคร

สมัครได้ทางเว็บไซต์ >> คลิกที่นี่
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่