สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2562คณะที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- โครงการโอลิมปิกวิชาการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ไม่กำหนด
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
6.O-NET
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ไม่กำหนด
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
6.O-NET
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
เปิดรับ 2 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
วิทยาศาสตร์ ≥22 หน่วยกิต    .คณิตศาสตร์ ≥12 หน่วยกิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.25
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
6.O-NET
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
- โครงการโควตาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) :  ≥ 3.25 (คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม)
4. GAT/PAT
5.O-NET
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

- โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) :  ≥ 3.25 (คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม)
4. GAT/PAT
5.O-NET
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
เปิดรับ 1 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 3.50 ขึ้นไป
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ≥ 3.50 
5. 9 วิชาสามัญ
6.O-NET
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เปิดรับ 30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 2.75
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด
5. 9 วิชาสามัญ
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 2.75
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด
5. 9 วิชาสามัญ
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เปิดรับ 3 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการเวชกิจฉุกเฉิน
เปิดรับ 17 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 /ปวส. หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี)
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต / ใบประกาศหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน (หลักสูตร 2 ปี)
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต
เปิดรับ 2 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.50 หรือเทียบเท่า
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะวิทยาศาตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก
เปิดรับ 9 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการโควตาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เปิดรับ 50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์)
เปิดรับ 70 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program)
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program)
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่


 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)
- สาขาวิชาชีวนวัตกรรม Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program, Multidisciplinary curriculum)
เปิดรับ 15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน  Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program, Multidisciplinary curriculum)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะเทคนิคการแพทย์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00
4.9 วิชาสามัญ
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชารังสีเทคนิค
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ≥3.00
5. 9 วิชาสามัญ
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับ 35 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.75
4. 9วิชาสามัญ
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- พยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.75
4. 9วิชาสามัญ
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.GPA วุฒิผู้ช่วยพยาบาล : ≥ 3.00
4. 9วิชาสามัญ
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
เปิดรับ 4 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม. 6 หรือเทียบเท่า ม. 6
2.แผนการศึกษา : ไม่กำหนดแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00
4. 9วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์
เปิดรับ 8 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม. 6 หรือเทียบเท่า ม. 6
2.แผนการศึกษา : ไม่กำหนดแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00
4. 9วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เปิดรับ 30 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
- โครงการโรงเรียนในกลุ่มวิทยาเขต จำนวน 16 คน
- โครงการพื้นที่ จำนวน 14 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบหรืออังกฤษ (International High School)
2.แผนการศึกษา : วิทย์ – คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX : ≥ 2.75
4. 9วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โควตานักกีฬา
เปิดรับ15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.25
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
โควตานักกีฬา
เปิดรับ 15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.25
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
โควตานักกีฬา
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.25
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade12 ระบบอเมริกัน หรือ Year13 ระบบอังกฤษ (International High School)
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9วิชาสามัญ
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เปิดรับ 8 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade12 ระบบอเมริกัน หรือ Year13 ระบบอังกฤษ (International High School)
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9วิชาสามัญ
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade12 ระบบอเมริกัน หรือ Year13 ระบบอังกฤษ (International High School)
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9วิชาสามัญ
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade12 ระบบอเมริกัน หรือ Year13 ระบบอังกฤษ (International High School)
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต รวมทั้ง International High School รับทุกแผนวิทย์คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9วิชาสามัญ
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade12 ระบบอเมริกัน หรือ Year13 ระบบอังกฤษ (International High School)
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.00
4.เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9วิชาสามัญ
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade12 ระบบอเมริกัน หรือ Year13 ระบบอังกฤษ (International High School)
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูคร (GPAX) : ≥ 3.50
4.เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
5. 9วิชาสามัญ
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือ กำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือมีผลคะแนนสอบ GCSE, IGCSE, SAT II, GED, NEW GED หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : 3.00
4.จำนวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ 
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4.9 วิชาสามัญ (%)
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เปิดรับ 15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.75
4.9 วิชาสามัญ (%)
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาธรณีศาสตร์
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4.9 วิชาสามัญ (%)
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
เปิดรับ 15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4.9 วิชาสามัญ (%)
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เปิดรับ 15 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4. 9วิชาสามัญ (%)
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4. 9วิชาสามัญ (%)
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4.9 วิชาสามัญ (%)
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- โครงการโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ปวช.
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5.  9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการรับนักศึกษาพิการ
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ปวช.
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5.  9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ปวช.
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5.  9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ปวช.
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5.  9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- โครงการรับนักศึกษาพิการ
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ปวช.
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5.  9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

- โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 และ ปวช.
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA)
5.  9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาศาสนศึกษา
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4.GPA : อังกฤษ ≥ 3.00 ภาษาไทย สังคม ≥ 2.50
5.9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ 


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
เปิดรับ  30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.วุฒิอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข
3.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
* ทั้งนี้กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม. 6 (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ต้องเรียนแผนการศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
4.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00
5.เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )
6.GAT/PAT
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.75
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่


 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 / ปวช. หรือกำลังศึกษา
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.00
4.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 / ปวช. หรือกำลังศึกษา
2.แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4. 9วิชาสามัญ 
5.GAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับ 25 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50
4. 9 วิชาสามัญ
5.O-NET 
6.GAT/ PAT2
7.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เปิดรับ :10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 / ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2.แผนการศึกษา: ทุกสาขา
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50
4.เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : คะแนนแต่ละวิชา และคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า ( % )
5.GAT/PAT
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา :  ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 (โรงเรียนนานาชาติ, กศน.)
2. ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต, สายศิลป์, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50
5. 9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
เปิดรับ 50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 2.50
4.GPA : วิทย์ คณิต อังกฤษ ≥ 2.50
5. 9 วิชาสามัญ
6.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา
เปิดรับ 48 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เปิดรับ 32 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี
เปิดรับ 32 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
เปิดรับ 32 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.00
4. 9 วิชาสามัญ
5.คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ กำหนดการรับสมัคร