สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับเพิ่ม ! TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โดยรับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ม.6 หรือนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ทั้งสิ้น 3,253 คน มีสาขาอะไรบ้าง ไปดูกัน!องค์ประกอบ / เกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือก
-คะแนน 9 วิชาสามัญ  80 – 100 %
-ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) หรือ วิชาเฉพาะ/ความถนัดที่คณะจัดสอบเอง ในบางคณะ/สาขาวิชา 0 - 20 %
-กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า 
-ศึกษาในโรงเรียน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตารางการเปลี่ยนแปลงจำนวนรับของแต่ละสาขาเกณฑ์ในการคัดเลือก


กำหนดการรับสมัครเกณฑ์การรับสมัคร >>> คลิกที่นี่
ระเบียบการเข้ารับศึกษา >>> คลิกที่นี่

โควตา รอบ 2.2

*โควตาอีสาน รอบที่ 2.2 ใช้เกณฑ์การรับเหมือนโควตาอีสาน รอบที่ 2.1 นะคะ และจะเปิดรับเฉพาะบางคณะ
น้องๆที่จะสมัครในรอบที่ 2.2 ได้ ต้องเป็นผู้ที่เคยสมัครโควตาอีสาน รอบที่ 2.1 มาก่อน