สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาเฟซบุ๊กศึกษาที่เดียวในประเทศที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี


สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรายวิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies)  ที่ซึ่งถือเป็นวิชาเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภูมิใจในการนำเสนอปีการศึกษานี้ ทั้งนี้เฟซบุ๊กถือเป็นแพลตฟอร์มสื่อเครือข่ายสังคมที่เกือบทุกคน ทุกองค์กรต้องใช้ให้เป็นและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สอดคล้องต่อจุดยืนของแบรนด์ที่วางเอาไว้ รายวิชานี้สอนโดยอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (.ต้นรัก) ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในเทอมล่าสุด รายวิชานี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักศึกษามาเรียนเทคนิค กลวิธี โดยนอกจากได้ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเฟซบุ๊กแล้ว ยังเน้นด้านความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องใช้ดิจิทัลทั้งในแง่องค์กรและแง่บุคคลธรรมดา โดยการรู้เท่าทันสื่อ การใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวให้เหมาะสมนั้น เป็นทักษะชีวิตที่ต้องมีการควบคุมดูแลให้ดีด้วยตนเอง


วิชาเฟซบุ๊กศึกษา นอกจากเน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการบริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊กแล้ว ยังสอนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กจริง

 


 

สำหรับ เนื้อหาในหารสอนแบ่งออกเป็น 15 สัปดาห์ ดังนี้ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก และการให้บริการของเฟซบุ๊ก ความสำคัญของเฟซบุ๊ก คือ การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊กกรณีศึกษา ตัวอย่าง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่นำเฟซบุ๊กไปใช้  คุณสมบัติของเฟซบุ๊ก คือ Facebook Profile (ส่วนตัว) Facebook Page (ธุรกิจ) Facebook Group (กลุ่ม) Facebook Live (ถ่ายทอดสด) และFacebook Marketplace (พื้นที่ตลาดออนไลน์)แนวคิดและการสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด คือ ตั้งชื่อ Facebook Page สร้าง Cover, Profile Pictureตั้งชื่อย่อ URL Page กระบวนการดึงคนมา Like Page ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Page Insight และปรับแต่ง อัพเดทข้อมูลพื้นฐาน Page

 

 

การสร้างเนื้อหา Content บนเฟซบุ๊ก คือ กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของ Page เทคนิคการทำเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ เทคนิคขนาดรูปภาพต่างๆในการสื่อสาร และการวางแผนการโพสต์เนื้อหา การทำการตลาดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Marketing) คือ พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาเฟซบุ๊ก โครงสร้างโฆษณาเฟซบุ๊ก วัตถุประสงค์ในการโฆษณา การซื้อ การประมูล การตั้งค่าโฆษณาเฟซบุ๊ก การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook Targeting คือ ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Type) วิธีการส้รางกลุ่มเป้าหมาย การทำ Retargeting เทคนิคการสร้าง Custom Audience และการสร้าง Lookalike Audience


รวมถึงการสร้าง Project โครงงานรูปแบบ Capstone โดยเป็นโครงงานสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง เพื่อมีรายได้จริงในอนาคต ตามสโลแกนที่ว่า "ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีความสำเร็จได้ มีธุรกิจได้ โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ สามารถสร้างอนาคตกันตั้งแต่ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ขอขอบคุณที่มา : แนวหน้า