สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 ข้อต้องปฏิบัติในการสอบ GAT/PAT


10 ข้อต้องปฏิบัติในการสอบ GAT/PAT

น้องๆ คงได้รู้เลขที่นั่งสอบและสนามสอบของตัวเองในการสอบ GAT/PAT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ  เมื่อวันที่8 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา แน่นอนว่าอีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่น้องๆ ต้องสอบกันแล้วและเมื่อมีการสอบก็ต้องมีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม  โดยทาง สทศ. ได้ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ เพื่อย้ำข้อปฏิบัติสำหรับน้องๆ ที่จะเข้าสอบ จะมีอะไรบ้างที่น้องๆ ต้องปฏิบัติไปเช็คกันเลย!!


 
1. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
(ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากที่น้องๆ จะต้องแสดงตัวตนให้กรรมการคุมสอบทราบ อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร ข้อความและรูปว่ามีส่วนไหนชำรุดหรือเปล่า ถ้าหากชำรุดก็ให้รีบไปทำใหม่ได้เลย เพื่อป้องกันกรรมการผู้คุมสอบตัดสิทธิ์การเข้าสอบ ปรับตก หรือทุจริต)
 
2. ห้ามขีดเขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายหรือทำสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายหรือตัวผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้ามาสอบ
 
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มทำการทดสอบผ่านไปแล้วสามสิบนาทีและไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำการทดสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างทำการทดสอบให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี
 


4. อนุญาตให้นำฉพาะบัตรที่ใช้แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ ปากกาลูกลื่น, ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B, กบเหลาดินสอ, และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่สถาบันจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 
5. ห้ามเปิดแบบทดสอบหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลบนปกแบบทดสอบให้ครบถ้วน เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องอ่านคำชี้แจงในแบบทดสอบและคำสั่งบนกระดาษคำตอบอย่างละเอียดรอบคอบและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 
6. ในกรณีระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบต้องปฏิบัติ ดังนี้
(6.1) การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้  และต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น
(6.2) กระดาษคำตอบต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆ เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น  สถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ไม่ปรากฏ หรือไม่ประกาศผลการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้
 
7. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อทุจริตในการทดสอบ หากผู้เข้าสอบกระทำการดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ
(7.1) การพูด ถาม บอก หรือดูคำตอบซึ่งกันและกัน หรือแสดงอาณัติ สัญญาณ หรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันส่อไปในทางไม่สุจริต
(7.2) นำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ ซึ่งหมายความรวมถึงการนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้วย
(7.3) นำหนังสือ ตำรา พจนานุกรม หรือเอกสารใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
(ข้อนี้สำคัญมากๆ อีกข้อ เพราะหากน้องกระทำการใดๆไป น้องอาจจะถูกปรับทุจริตได้ทันที ที่สำคัญเรื่องเครื่องมือสื่อสารน้องๆ อย่าลืมเอาออกจากกระเป๋าห้ามนำติดตัวเข้าห้องสอบเด็ดขาด หรือหากน้องๆมีข้อสงสัยในข้อสอบแนะนำว่าให้ยกมือขึ้นถามกรรมการคุมสอบจะดีกว่า)
 
8. ขณะหมดเวลาทำการทดสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการ คุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ
 
9. ห้ามผู้เข้าสอบนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
10. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม
 
10 ข้อที่พี่ AdmissionPremium ได้สรุปมานั้นถือเป็นข้อปฏิบัติของประกาศระเบียบจาก สทศ. ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 ดังนั้นน้องๆ  ที่เขาสอบต้องปฏิบัติตามอย่างเครงครัด พี่ขอยำเลยว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเครงครัด  เพราะนี้ถือเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราอีกอย่างเลยก็ว่าได้ สุดท้ายแล้วพี่ AdmissionPremium ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน ทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม  ทำข้อสอบได้ง่ายๆเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากกันทุกคนเลย
 

ที่มา
www.niets.or.th