สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ
 เปิดรับ 109 สาขา 630 ที่นั่ง ดังนี้


กำหนดการรับสมัคร


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครประเภทความสามารถทางวิชาการ
คุณสมบัติด้านความรู้

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2.ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาค
เรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


สอบวิชาเฉพาะทาง (ผู้สมัครประเภทความสามารถทางวิชาการ) สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการละคร) สาขาวิชาดนตรี(ดนตรี
ไทย ดนตรีสากล) สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และสถาปัตยกรรม 


คุณสมบัติเฉพาะบางสาขา ประเภทความสามารถพิเศษ
 คุณสมบัติด้านความรู้
1.ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับ
เทียบเท่า (กศน. / ปวช.)
2.ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

คุณสมบัติเฉพาะบางสาขา


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> ไฟล์แนบ