สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม คณะ / สาขา ที่ไม่ใช้ GAT-PAT รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562ข่าวดีสำหรับน้องๆ สมัคร GAT-PAT ไม่ทัน ไม่ต้องกังวล ! 
รวมคณะ ที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยไม่ใช้ GAT-PAT มีคณะ/สาขา อะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ !!


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะที่ไม่ใช้ GAT-PAT ได้แก่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ (ศรีราชา) สาขาวิชาเคมี
คณะเกษตร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะที่ไม่ใช้ GAT-PAT ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เฉพาะ เทคโนโลยีอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ/ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์/วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี/ธุรกิจวิศวกรรม)
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสาขาฟิสิกส์ 5 ปีที่ใช้ GAT/PAT)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 59
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร >>> คลิกที่นี่
ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ใช้ GAT-PAT มีดังนี้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาฝรั่งเศส/สาขาญี่ปุ่น/สาขาจีน 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ (ยกเว้นสาขาออกแบบ) 
นอกนั้นไม่ใช้ GAT-PAT นะคะ
ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ใช้ GAT/PAT แค่ สาขาการสอนภาษาจีน 
ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะที่ไม่ใช้ GAT-PAT ได้แก่
คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซียศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)
คณะรัฐศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษ)
วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (เลือกสอบวิชาเฉพาะ)
ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ใช้ GAT-PAT มีดังนี้ 
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์/รังสีเทคนิค คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ (มีเลือกแบบไม่ใช้ GAT PAT )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นอกนั้นไม่ใช้ GAT-PAT นะคะ
ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่