สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลกระทบถ้าเลื่อนการสอบ GAT/PAT กลับไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ผลกระทบการเลื่อนวันสอบ GAT/PAT
1. การบริหารกระบวนการสอบ GAT/PAT
 1. การจัดสอบเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ กับสนามสอบ จำนวน 212 แห่ง แยกตามสังกัดดังต่อไปนี้
สังกัด จำนวน
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
194
 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8
 1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1
 1. สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5
 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
รวม 212
 1. การเลือกสนามสอบเป็นความต้องการของนักเรียน ซึ่งนักเรียนเลือกสนามสอบตั้งแต่วันสมัคร และรับทราบข้อมูลสนามสอบ ห้องสอบ วันเวลา เรียบร้อยแล้ว
 2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ในการจัดทำตันฉบับ การพิมพ์ ทั้งข้อสอบปกติและข้อสอบอักษรเบลล์
 3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาต้องวางแผนระบบการขนส่งข้อสอบไปยังสถานสอบ รวมทั้งการปรับแก้ไขข้อมูลในระบบการค้นหาสนามสอบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการตรวจเยี่ยมสามารถทราบข้อมูล
 4. สถาบันทดสอบทางการศึกษาตั้งประธานสนามสอบที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสนามสอบ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา
 
2. ผลกระทบถ้ามีการประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT กลับไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
 1. จากข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีจำนวนสนามสอบ 96 แห่งที่ไม่สามารถรับเป็นสนามสอบได้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่กำหนดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ การจัดสอบปลายภาคในระดับชั้นอื่น การรับสมัครเด็ก ม. 1 และ ม. 4
 2. นักเรียนเข้าค่ายฝึกวิชาทหาร จำนวนประมาณ 2,000 คน ที่ถ้ามีการเปลี่ยนสนามสอบ จะทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ อาจเกิดปัญหาร้องเรียนจากเด็กที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
 3. ในกรณีที่สนามสอบต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ สทศ ต้องส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสนามสอบให้นักเรียนทราบ ซึ่งสทศ. ไม่มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงหรือไม่ และอาจมีนักเรียนที่ไได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสนามสอบไปสนามสอบอื่นที่ตนเองไม่ได้เลือกไว้ตอนลงทะเบียนสมัครสอบ – สนามสอบไกลบ้าน ใกลจากที่พักที่จองไว้ล่วงหน้า
 4. บางจังหวัดมีสนามสอบเพียงแห่งเดียว การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาสนามสอบใหม่ในกรณีที่สนามสอบเดิมไม่ว่าง
 5. กรรมการคุมสอบอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไปทับซ้อนกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว สทศ.ไม่มั่นใจว่าจะสามารถหากรรมการคุมสอบทดแทนได้ทันเวลา
 6. ผู้สมัครบางส่วนอาจจะจองการเดินทาง และที่พัก ไว้เรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงวันสอบอาจส่งผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่าย
 7. นักเรียนไทยในต่างประเทศที่สามารถสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ ก็อาจจะทำเรื่องเข้ามาขอสมัครสอบเพิ่มเติม เพื่อขอโอกาสให้ได้สอบ
 
สรุปข้อดีของการจัดสอบตามเดิมในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562
 1. นักเรียนได้สอบในสนามสอบที่ตนเองเลือก และทราบข้อมูลรายละเอียดของสนามสอบเรียบร้อยแล้ว
 2. หลังการสอบ GAT/PAT นักเรียนมีเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่จะเตรียมดูหนังสือสอบ ONET และ 9 วิชาสามัญ
 3. นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนกิจกรรมต่างไว้แล้ว และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบตามกำหนด