สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คืนวันสอบ GAT/PAT เป็น 23 - 26 ก.พ. ตามกำหนดการเดิม
24 ม.ค.62 นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกอ.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กลับไปใช้วันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

โดยเหตุผลสำคัญ คือ เราต้องการให้ผู้เข้าสอบมีเวลาในการเตรียมตัวในการทบทวนหนังสือเพิ่มอีก 1 สัปดาห์ ส่วนประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าเมื่อกลับมาสอบตามกำหนดวันเดิมจะทำให้มีปัญหาต่างๆ เช่น เรื่องสนามสอบ ครูผู้ควบคุมการสอบ การสอบวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) สอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล เพราะขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้ว  และ สทศ.เองจะเร่งประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้นักเรียนได้รับทราบต่อไป

"ผมได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) รับทราบแล้ว เนื่องจาก รมว.ศธ.ติดภาระกิจปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศ โดย รมว.ศธ.มอบหมายให้ผมดำเนินการเรื่องนี้และบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆให้เรียบร้อย รวมถึงสนามสอบและผู้คุมสอบ เพราะเป็นประเด็นสำคัญที่ครั้งแรกเมื่อเราเลื่อนการสอบออกไปเป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทำให้สนามสอบที่เป็นโรงเรียนอาจไปรับกิจกรรมอื่นแทนแล้ว รวมถึงครูผู้คุมสอบก็อาจไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ดังนั้นจึงขอให้ สพฐ.และ สช.ประสานและบริหารจัดการให้เรียบร้อย ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร"

 

ดูคลิปสัมภาษณ์! นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. หารือร่วมกับ ทปอ. สทศ. และสกอ. มีมติ “เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็นวันที่ 23-26 ก.พ. ตามเดิม”


 

เหตุการณ์ล่าสุด

โรงเรียนสามมารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

#dek62 #TCAS #เลื่อนสอบGATPAT
กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือขอความร่วมมือทุกโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ไม่ต้องสอนนอกเวลา หรือเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือนสอบ GAT/PAT ออกไปเป็นวันเดิม คือ วันที่ 23 - 26 ก.พ. 62


 

​กำหนดการ