สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมคณะ/สาขา ที่ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562รวมคำถามที่น้องๆถามเข้ามา เกี่ยวกับ 9วิชาสามัญไม่ทันทำไงดี     สมัคร 9 วิชาสามัญไม่ครบทำไงดี ? 

ข่าวดีสำหรับน้องๆที่ สมัคร 9วิชาสามัญ ไม่ทัน ไม่ต้องกังวลไปนะคะ
รวมคณะ ที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ มีคณะ/สาขา อะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ !!


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะการบริหารและจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ทุกสาขา


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

คณะที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
ยกเว้น สาขาพันธุศาสตร์ และ สาขาชีวเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
ยกเว้น สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)           

คณะมนุษยศาสตร์ เกือบทุกสาขา
ยกเว้น สาขานิเทศศาสตร์ สาขาภาษาไทย และสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน สาขาการตลาด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทุกสาขา

วิทยาลัยการชลประทาน 
สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วิทยาเขตกำแพงแสน  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกือบทุกสาขา
ยกเว้น สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาการบัญชีบริหาร และสาขาภาษาตะวันออก

วิทยาเขตศรีราชา 
คณะวิทยาศาสตร์  ทุกสาขา

ยกเว้น สาขาเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทุกสาขา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทุกสาขา


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
สาขาทัศนศิลป์

คณะโบราณคดี 
สาขาภาษาอังกฤษ สาขาฝรั่งเศส

คณะอักษรศาสตร์
สาขาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่)   
สาขาการตลาด , สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) , สาขาบัญชีบัณฑิต 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)  
สาขาการจัดการศัตรูพืช , สาขาปฐพีศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)   
สาขาสุขศึกษา 

วิทยาลัยอิสลาม (ปัตตานี)  
สาขาอิสลามศึกษา , สาขาการสอนอิสลามศึกษา , สาขากฎหมายอิสลาม

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)  
ทุกสาขา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี  ทุกสาขา
ยกเว้น สาขาระบบสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)   
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)  
สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง , สาขาการบัญชี  ,  สาขาการตลาด
สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ , สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ,  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณะที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทุกสาขา

คณะสังคมศาสตร์   
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการปกติ / โครงการพิเศษ) 


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทุกสาขา

คณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทุกสาขา

คณะครุศาสตร์
สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์  , สาขาศิลปศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ ทุกสาขา

คณะสหเวชศาสตร์ ทุกสาขา

คณะจิตวิทยา ทุกสาขา

สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร
สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกสาขา


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะดนตรีและการแสดง 

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู 4 ปี / 5 ปี

คณะศึกษาศาสตร์ 4 ปี

คณะโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะสหเวชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

โรงเรียนการเรือน 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะครุศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะที่ไม่ใช้ 9วิชาสามัญ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ทุกสาขา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ทุกสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทุกสาขา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  ทุกสาขา


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่