สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมระเบียบการ 20 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562รวม 20 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

สมัครเข้าศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ Website ของ ทปอ.
ในวันที่ 17-29 เม.ย. 62 


น้องๆเตรียมพร้อมแล้วรึยัง?  แต่ละมหาวิทยาลัย ออกประกาศรับสมัครเกือบครบแล้ว 


สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว
ได้แก่

1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับจำนวน 1,478 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับจำนวน 6,449 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับจำนวน 2,364 คน
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับจำนวน 2,174 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับจำนวน 1,559 คน
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  


6.มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับจำนวน 3,182 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

7.มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับจำนวน 3,319 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่

8.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับจำนวน 1,765 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับจำนวน 1,223 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


10.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับจำนวน 249 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 
คลิกที่นี่

11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับจำนวน  983 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

12.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับจำนวน 3,027 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

13.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับจำนวน 1,409 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับจำนวน 355 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


15.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับจำนวน 4,001 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


16.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปิดรับจำนวน 2,065 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>>
 คลิกที่นี่

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับจำนวน 5,843 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

18.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับจำนวน 1,365 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

19.มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับจำนวน 232 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่


20.มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับจำนวน 1,734 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่โปรแกรมค้นหาข้อมูลการรับของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS   >>> คลิกที่นี่ 

*ข้อมูลในระบบนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1/12/2561 ตามที่สถาบันส่งเข้ามา ความครบถ้วนและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอาจมีได้เนื่องจากบางสถาบัน
ไม่ได้ส่งข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง