สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะที่จำเป็นต้องมีในปี 2019


ทักษะที่จำเป็นต้องมีในปี 2019

ทักษะและความรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการทำงานในทุกสายงาน  เพราะเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  โดยทักษะนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ทักษะด้านวิชาการเบื้องต้นหรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่งคือความรู้พื้นฐาน และ 2. ทักษะด้านความสามารถเฉพาะตัว โดยเมื่อนำเอาความรู้ต่างๆที่มีอยู่แล้วในตัวมารวมเข้ากับความสามารถเฉพาะตัวของแล้วจะทำให้เขาผู้นั้นประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก วันนี้พี่ AdmisionPremium จึงนำทักษะที่จำเป็นในปี 2019 มาฝากกันจะมีทักษะอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย!! 

ทักษะด้านอารมณ์และการอยู่ในสังคม ที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้  คือ

1.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  คือ ความคิดใหม่ๆที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้หลายๆวิธี และสามารถทำประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่งานได้ ... ขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ
2.ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง (Persuasion) คือ วิธีการหรือการออกแบบ ให้คนเปลี่ยนความเชื่อหรือทัศนคติ หรือพฤติกรรม จากมุมมองปัจจุบัน ไปยังมุมมองใหม่ที่ผู้ที่โน้มน้าวต้องการพาไป
3.การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) คือ กระบวนการที่คนในกลุ่มแชร์ไอเดียความคิดของตนเอง พร้อมกับรับฟังและนำไอเดียจากมุมมองหลากหลายด้านของผู้อื่น มาต่อยอดหารือ คิด-วิเคราะห์-ลงมือทำตามความถนัดหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนจนนำไปสู่วิถีทางแก้ปัญหาใหม่ๆ
4.ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) คือ ไม่ใช่ความสามารถในการเปลี่ยนใจ หรือ มีทางเลือกมากมายแต่ไม่ลงมือทำ ความสามารถในการปรับตัวจะเกิดขึ้นเมื่อลองทำดูก่อน ถ้าไม่สำเร็จก็ถอยกลับมามองมุมใหม่ มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ดำรงอยู่ในความคลุมเคลือ หรือ คำร้องขอที่วกวนไปมา สามารถปรับตัวในสถานการณ์ใหม่ๆ ด้วยไอเดียและนวัตกรรมที่สดใหม่
5.การจัดการเวลา (Time Management)  คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด
 

ทักษะเชิงความรู้ความความชำนาญ

ที่ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับ AI หรือเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพราะโลกในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้พี่ได้รวบรวมละจัดหมวดหมูไว้เรียบร้อยแล้ว จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

การบริการจัดการและการคิดวิเคราะห์

1.การจัดการ Cloud Computing
2.การวิเคราะห์เชิงเหตุผล (Analytical Reasoning) รวมไปถึงการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ 
3.การจัดการทีม (People Management) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ดึงศักยภาพ และสร้างเป้าหมายร่วม
4. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design)
5.การวางกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Strategies)
6.การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เนื่องจากหลายองค์กรหันมาใช้ข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น จึงต้องการคนช่วยวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการลงทุน

ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี

1.การออกแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
2.การพัฒนาเกม (Game Development)
3.การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.การทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์
5.การจัดระบบบริการลูกค้า (Customer Service Systems)
6.ความเข้าใจและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ 
7.การประมวลผลทางภาษา (Natural Language Processing) เพื่อเชื่อมโยงปัญญาประดิษฐ์เข้ากับมนุษย์
8.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Scientific Computing)
9.วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

การสื่อสารและการผลิตสาร

1.การผลิตวิดีโอ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีสัดส่วนถึง 70% ของการใช้อินเทอร์เน็ตในปีที่ผ่านมา
2.ความสามารถในการขาย (Sales Leadership)
3.การแปลภาษา (Translation) เพราะมีความเชื่อมต่อกันระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ
4.การผลิตเสียง (Audio Production) เนื่องจากสื่อด้านเสียงกำลังเติบโต เช่น พอดแคสต์
5.Social Media Marketing
6. การทำอนิเมชั่น
7.ทักษะการเล่าเรื่อง (Journalism/Storyteller)
8.Digital Marketing
9.Computer Graphics
10.การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Communications)

สังเกตได้ว่าทักษะเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามยุคตามยุคสมัย โดยมีปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้มีการพัฒนา นั้นคือ เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นแล้วเราก็อย่างหยุดที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้อยู่เสมอ 

ที่มา
>>www.learning.linkedin.com