สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้คุณสมบัติครบสมัครได้เลย มีคณะอะไรบ้างไปดูกัน!

ประกาศรวมทุกคณะ
การรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี
คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
เปิดรับ โควตา 4 ประเภท 

โควตาพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง
14 จังหวัดภาคใต้ เป็นภูมิลำเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

โควตาสภาเกษตกรพื้้นที่ภาคใต้ 
เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสภาเกษตรพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด

โควตาโรงเรียน MOU
เป็นนักเรียนที่อยู่ในที่ได้ทำ MOU กับสถาบันฯ

โควตาผลการเรียน
เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25

โควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


คณะวิศวกรรมศาสตร์
โควตาสถาศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก
คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โควตาเรียนดีที่ได้รับการจัดสรรจากสถานศึกษา ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตา

คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โควตา รอบที่ 2 
คณะที่เปิดรับสมัคร


โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะที่เปิดรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่คณะวิทยาศาสตร์
โควตาช้างเผือก

คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่

โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

อุตสาหกรรมเกษตร
โควตาของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
คณะที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

เทคโนโลยีสารสนเทศ
โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOU
คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

การบริหารและจัดการ
โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ
คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี แบบโควตา

คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
โควตาความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน  เปิดรับ 15 คน
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
คณะที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต เปิดรับ 42 คน
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
Admission for Bachelor of Science in Logistics Management, Academic Year 2019 International Academy of Aviation Industry
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่

คณะศิลปศาสตร์
คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่


แพทยศาสตร์นานาชาติ
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์
คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
คณะที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่