สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

เปิดรับทั้งหมด : 17 โครงการ 189 สาขาวิชา 1,132 คน
คะแนนที่ใช้ยื่น : GAT / PAT / วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด)
รับสมัคร : 4-28 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการที่เปิดรับสมัคร
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่


โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการนักกีฬา
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

โครงการนักกีฬา (โครงการพิเศษ)
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (โครงการพิเศษ)
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่