สอบเข้ามหาวิทยาลัย

KOSEN-Kmitl พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 รับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาล ศึกษาต่อเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์


  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ในการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงกำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้สาขาและจำนวนรับ 

    - 
หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)  จำนวนรับ 24 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     - 
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

มีผลการเรียนดังนี้

สำหรับผู้กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50             
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50         
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50           
- มีผลงานหรือโครงการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิศวกรรม การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวโน้มในการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศกำลังมีความต้องการเพื่อพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0
- มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน

- ผู้ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องทำสัญญาทุนตามแบบสัญญาที่ สถาบัน KOSEN-Kmitl กำหนด รายละเอียดของการรับทุนดูได้ที่ http://www.kosen.kmitl.ac.th
 
กำหนดการสอบคัดเลือก