สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็ก!! มหาวิทยาลัยใหญ่ 4 ภาค ใช้คะแนนอะไรบ้าง?


เช็ก!! มหาวิทยาลัยใหญ่ 4 ภาค ใช้คะแนนอะไรบ้าง?


ช่วงนี้เป็นช่วงการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2  ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกัน และหากจะพูดถึงโควตาที่โดนเด่นในรอบนี้ก็คงหนีไม่พ้น โควตาพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละมหาวิทยาลัยก็ใช้เกณฑ์และสัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกันไป  วันนี้พี่ AdmissionPremium จึงได้รวบรวมคะแนนที่แต่ละมหาวิทยาลัยใช้พิจารณามาฝากน้องๆ จะมีมหาวิทยาลัยไหน ใช้คะแนนส่วนไหนพิจารณากันบ้าง? ไปเช็กกัน!!


ภาคเหนือ

จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด เชียงราย  เชียงใหม่   น่าน  พะเยา แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน อุตรดิตถ์  ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์  พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์  อุทัยธานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1.คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
2.วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT 
3.คะแนน O-NET ขั้นต่ำบางคณะ/สาขา
4.วิชาที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง 
FA1 ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้นเบื้องต้น
FA3 ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ
ระเบียบการรับสมัคร>>www1.reg.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1.คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2.วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.drive.google.com

มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1.วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT
2.กสพท.เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
* จะต้องเข้าทดสอบ O-NET เพื่อนำผลคะแนนมารายงานตัว
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.admission.nu.ac.th


ภาคกลาง

ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม   นครสวรรค์   นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี   สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุโขทัย สุพรรณบุรี  สระบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1. ผลคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่กำหนด
2. วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.admission.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปกร

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2. วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT (บางคณะ)
3. วิชาเฉพาะ (บางคณะ/สาขา)
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.drive.google.com


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>>คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2. วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT (บางคณะ)
3. วิชาเฉพาะ (บางคณะ/สาขา)
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.atc.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>>คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2. วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT (บางคณะ)
3. วิชาเฉพาะ (บางคณะ/สาขา)
4.ผลคะแนน O-NET  (บางคณะ/สาขา)
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.tuadmissions.in.th

มหาวิทยาลัยมหิดล

>>คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (บางสาขา)
2. วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT (บางคณะ)
3. วิชาเฉพาะ (บางคณะ/สาขา)
4.ผลคะแนน O-NET  (บางคณะ/สาขา)
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.tcas.mahidol.ac.th
 

ภาคตะวันออก
ได้แก่จังหวัด  จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว


มหาวิทยาลัยบูรพา

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1. วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.regservice.buu.ac.th


ภาคอีสาน

ได้แก่จังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด  เลย  สกลนคร  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2. วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT 
* คณะแพทยศาสตร์สาขาวิชาเวชนิทัศน์  ต้องสอบวิชาเทคโนโลยีสื่อสารส้าหรับเวชนิทัศน์และวิชาศลิปะ
พื้นฐานสำหรับเวชนิทัศน์
* คณะศลิปกรรมศาสตร์สาขาวิชาทัศนศิลป์(วิชาเฉพาะ)
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.admission.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1.คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
2.วิชาเฉพาะ (บางสาขาวิชา)
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.sutgateway.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยนครพนม

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1.วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.npu.ac.th

ภาคใต้

ได้แก่จังหวัด จังหวัดกระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล  สงขลา  สุราษฎร์ธานี ยะลา 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1.ผลการสอบ O-NET 
2.วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT (บางคณะ/สาขา)
3.คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา(บางคณะ/สาขา)
4.ผลการสอบ V-NET (บางคณะ/สาขา)
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.entry.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>> คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
1.ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 9 วิชา 
2.วิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) อาจนำมาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ในแต่ละคณะ/สาขา
ระเบียบการรับสมัคร>>>www.entrance.psu.ac.th

เป็นยังไงกันบ้างน้องๆ มหาวิทยาลัยที่น้องสนใจใช้คะแนนในการสอบของวิชาอะไรบ้าง?  ได้เตรียมตัวกันไปถึงไหนกันแล้ว  เพราะอีกไม่นานก็จะถึงเวลาลงสนามสอบ GAT/PAT กันแล้ว เผื่อว่าน้องบางคนกำลังท้อกับการอ่านหนังสือ จะได้ฮึดสู้อีกครั้ง เพื่อที่จะสอบให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะได้ไม่เสียใจทีหลัง