สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับกว่า 1,980 ที่นั่ง
มีสำนักวิชาอะไรบ้างไปดูกัน!


สำนักวิชาการจัดการ
เปิดรับ 610 คน
สาขาที่เปิดรับ
บัญชี 120 คน
เศรษฐศาสตร์  40 คน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 200 คน
บริหารธุรกิจ(การเงิน) 100 คน
บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 100 คน
บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) 150 คน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เปิดรับ 70 คน
สาขาที่เปิดรับ
เทคนิคการแพทย์  20 คน
กายภาพบำบัด 40 คน
เทคนิคการแพทย์(Bilingual)  10 คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดรับ 130 คน
สาขาที่เปิดรับ
นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ  30 คน
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  100 คน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
เปิดรับ 180 คน
สาขาที่เปิดรับ
นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์  20 คน
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล  60 คน
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล  25 คน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม  20 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  25 คน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  30 คน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
เปิดรับ 50 คน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
เปิดรับ 120 คน
สาขาที่เปิดรับ
ภาษาไทย  20 คน
อาเซียนศึกษา  10 คน
ภาษาอังกฤษ  30 คน
ภาษาจีน  60 คน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
รอประกาศ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาที่เปิดรับ

สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน) 60 คน


สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
รอประกาศ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เปิดรับ 245 คน
สาขาที่เปิดรับ
รัฐศาสตร์   70 คน
นิติศาสตร์   100 คน
รัฐประศาสนศาสตร์   75 คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เปิดรับ 120 คน
สาขาที่เปิดรับ
วิทยาศาสตร์   100 คน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล   20 คน

สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี
สาขาที่เปิดรับ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)   5 คน


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
จำนวนรับ 200 คน
สาขาที่เปิดรับ
วิศวกรรมเคมี   30 คน
วิศวกรรมโยธา   50 คน
วิศวกรรมไฟฟ้า   50 คน
วิศวกรรมพอลิเมอร์   25 คน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ   25 คน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   20 คน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
รอประกาศ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เปิดรับ 90 คน
สาขาที่เปิดรับ
สถาปัตยกรรม   40 คน
การออกแบบอุตสาหกรรม   20 คน
การออกแบบภายใน   15 คน
ภูมิสถาปัตยกรรม   15 คน

วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับ 100 คน
สาขาที่เปิดรับ
นิติศาสตร์(กฏหมายประยุกต์)(นานาชาติ)   20 คน
การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ)   20 คน
กิจการสาธารณะ(นานาชาติ)   20 คน
นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ)   20 คน
การบัญชี(นานาชาติ)   20 คน


กำหนดการรับสมัคร

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่