สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการที่ไม่ไช้ GAT/PAT ใน TCAS รอบที่ 2


รวมโครงการที่ไม่ไช้ GAT/PAT  ใน TCAS รอบที่ 2


เป็นยังไงกันบ้างน้องๆ ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆ หลายคน  กำลังทะยอยสมัคร TCAS รอบที่ 2  กันใช่ไหม?  จะว่าไปแล้วในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 นี้เป็นการสมัครรอบโควตาก่อนรู้คะแนนสอบ  และในการสมัครนั้นแต่ละโครงการจะมีการกำหนดเกณฑ์ของคะแนนไว้ซึ่งส่วนมากจะใช้คะแนน GAT/PAT, O-NET,9วิชาสามัญ และคุณสมบัติพิเศษต่างๆ  คงเป็นที่น่าเสียดายสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้สมัครสอบ GAT/PAT อาจจะทำให้พลาดโอกาสไปบ้างใช่ไหมหละ  แต่ก็ไม่ทั้งหมดหรอกนะพี่ AdmissionPremium จะบอกว่าเรายังมีหวัง  เพราะพี่ได้ไปสำรวจระเบียบการของหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วพบว่าบ้างโครงการนั้นก็ไม่ได้ใช้คะแนน GAT/PAT นะจะบอกให้ ว่าแต่จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างไปดูกันเลย!!
 


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1.ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
2.โควตาสถาศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
3.โควตา รอบที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
4.โควตา รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (โควตาเรียนดีที่ได้รับการจัดสรรจากสถานศึกษา)
5.โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562
6.โควตา รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
7.โควตา รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 
8.โควตาบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562
9.โควตา รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 (โควตาของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร)
10.โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2562
11.โควตาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี แบบโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
12.โควตาความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2562
13.โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562
14.โควตา รอบที่ 2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2562
15.โควตา รอบที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
16.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
17.โควตา รอบที่ 2 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2562
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.แบบมีการสอบ และแบบไม่มีการสอบ: พิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
2.โครงการพิเศษ: โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล
3.โครงการพิเศษ: โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.โครงการพิเศษ: โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม
5.โครงการพิเศษ: โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง)

รายละเอียด>>>www.admissions.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณพระนครเหนือ

1.โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
2.โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
3.โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
4.โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
5.โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปีการศึกษา 2562
6.โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
7.โควตาพิเศษสำหรับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ *ใช้คะแนน O-NET
8.โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. (สมัครโดยตรงที่คณะ)
9.โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
10.โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.
11.โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และอนุปริญญา
12.โควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6

รายละเอียด>>>www.admission.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562
2.เภสัชศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รายละเอียด>>>www.admission.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด>>>www.sutgateway.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท

รายละเอียด>>>www.drive.google.com

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1.โควตาพื้นที่ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาที่เปิดรับสมัครโดยไม่ใช่คะแนน GAT/PAT
1.1สำนักวิชาการจัดการ
1.2สำนักวิชาศิลปศาสตร์
1.3สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.4สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1.5สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
1.6สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
1.7วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

รายละเอียด>>>www.entry.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

รายละเอียด>>>www.acad.msu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ *บางคณะ/สาขาวิชา
2.โครงการบุคคลที่มีความสารถทางด้านกีฬา
3.นักเรียนดีและนักต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ
4.โครงการทายาทธุรกิจยางพารา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
5.โครงการ ช่อศรีตรัง 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
6.โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันในโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
7.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
8.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (สอวน.)
9.โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด>>>www.entrance.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.โครงการเครือข่ายครูแนะแนว
2.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายละเอียด>>>www.drive.google.com

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง
2.โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว
3.โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่  วิทยาเขตสระแก้ว
4.โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ฯ
5.โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารท้องถิ่นฯ
6.การรับบุคคลที่ศึกษาในระดับปวส.เข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี

รายละเอียด>>>www.regservice.buu.ac.th


เป็นยังไงกันบ้างน้องๆ มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เราสนใจที่จะเข้าเรียนต่อบ้างไหม? ถ้ามีก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดและยื่นสมัคร เพื่อที่น้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะบางที่โอกาสดีๆ ก็อาจจะไม่มีมาบ่อยเสนอไป  หรือบางทีถ้าเราปล่อยโอกาสไปก็อาจจะกลายเป็นอากาศได้นะ