สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562


วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ และ ผู้มีคุณสมบัติ)


เปิดรับ ทั้งเพศชายและเพศหญิง

เปิดรับ จำนวนรับ 14 คน (ทุนส่วนตัว)

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6

ใช้ผลคะแนน GAT-PAT
GAT 35% (GAT ตอน 1 - 15%, ตอน 2 - 20%)
PAT 1 20%
PAT 2 45%
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครและสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ
1. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้คะแนนเพิ่ม 5 คะแนน

2. เป็นบุตรโดยกำเนิดของช้าราชการตำรวจที่ถึงแก่กรรม หรือ ได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือ ผู้ก่อความไม่สงบ
ให้คะแนนเพิ่ม 4 คะแนน

3. เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพเนื่องจากช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ
ให้คะแนนเพิ่ม 4 คะแนน

4. เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญตั้งแต่ชั้นเหรียญกล้าหาญหรือเหรียญดุษฎีมาลาหรือเข็มเหรียญกล้าหาญขึ้นไป
(รวมเหรียญรามมาลา เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร)
ให้คะแนนเพิ่ม 3 คะแนน

5. ข้าราชการตำรวจ หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้คะแนนเพิ่ม 2 คะแนน

6. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการจตำรวจประจำการหรือนอกประจำการ ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ บำนาญ หรือ เป็นข้าราชการตำรวจในปัจจุบัน
ให้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน


ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่