สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ กรณีขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย
เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ แล้วส่งผลให้น้องๆ ไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงเวลาที่ทำการสอบได้ แบ่งเป็น 2 กรณี
1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา
2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา - มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวัน และเวลาที่กำหนดได้

คุณสมบัตรผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ 

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562
2. เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง

วิธีสมัคร

- สมัครด้วยตนเองที่ สทศ.
- ทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น