สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ม.มหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร น้องๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อายุไม่ต่ำกว่า 16 และไม่เกิน 35 ปี เข้าศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

โดยรับนักศึกษาปีละประมาณ 15-20 คน

ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี  แต่ไม่เกิน 4 ปี 
โดยมีโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ดังนี้
 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 19 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ 56 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต
 รวม 77 หน่วยกิต
 
 
โดยผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
สามารถบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของกระทรวงสารณสุข มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนในตำแหน่งช่างทันตกรรม หรือประกอบอาชีพอิสระ 


รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่