สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม.มหิดล ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน น้องๆที่สนใจ อย่าลืม!! ศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ

 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์ (กสพท) 
จำนวนที่เปิดรับ : 262 คน
1.วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ไม่กำหนด
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด
5.เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : 
6.O-NET : (5 กลุ่มสาระวิชา)   ≥60%
 
กายอุปกรณ์ 
จำนวนที่เปิดรับ : 2 คน
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
2.1 วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต
2.2 คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥3.25
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ไม่กำหนด
5.ใช้ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์ เฉพาะวิชา 03 ≥ 35% รวม 5 กลุ่มวิชา ≥30%
6.GAT : ≥30%
7.PAT1 : ≥10%, PAT2 : ≥30%
 
 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ : 20 คน
1.วุฒิการศึกษา : ม.6
2.แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥3.00 (คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม)
4.เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) : ไม่กำหนด
5.(O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
GAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา  ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนรวม
PAT / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา  ใช้คะแนน PAT2 และไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 30 ของคะแนนรวม
6. O-NET / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา  
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวมปรับน้ำหนัก [คะแนน GPAX + O-NET + GAT (รหัส 85) + PAT (รหัส 72)] ต้อง ≥ 19,500 คะแนน
 
 
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (แบบที่ 1)
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
(GPA) : เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥2.75
GAT : ≥55%
PAT 2 : ≥25% หรือ PAT 6 : ≥25%
 
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (แบบที่ 2)
แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.75
(GPA) เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥2.75
GAT : ≥55%
ใช้ PAT 2 : ≥25% หรือ PAT 6 : ≥25%

จำนวนรับ รวมแบบที่ 1 และแบบที่ 2 รวม 10 คน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ : 140 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
2.วิทย์-คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต
ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต
(จํานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หมายเหตุ สําหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะต้องนําหลักสูตรและ/หรือสําเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน และ/หรือสํานักวิชาการ
(GPAX) : 2.75
(GPA) : ไม่กำหนด
 
 
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
จำนวนที่เปิดรับ : 5 คน
ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥3.00
(GPA) : วิทย์ คณิต ไทย สังคม ≥ 3.00 ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50


เภสัชศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 120 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ไม่กำหนด
(GPA) : ไม่กำหนด
O-NET 5 กลุ่มสาระวิชา ≥60%
 
 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ : 83 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ไม่กำหนด
(GPA) : ไม่กำหนด
O-NET และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จาก 5 กลุ่มสาระวิชา
 
 
 
คณะวิทยาศาตร์
สาขาวิชาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) 
จำนวนที่เปิดรับ : 50 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥ 2.75
 
โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 15 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥ 2.75
 
โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์)
จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥ 2.75
 
โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์
จำนวนที่เปิดรับ : 15 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥ 2.75


คณะวิทยาศาตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชีวนวัตกรรม 
จำนวนที่เปิดรับ : 30 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรสองภาษา/ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
(GPAX) ≥ 2.00
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 
 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
จำนวนที่เปิดรับ : 30 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรสองภาษา/ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
(GPAX) ≥2.00
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
จำนวนที่เปิดรับ : 20 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรสองภาษา/ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
(GPAX) ≥2.00
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
จำนวนที่เปิดรับ : 30 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรสองภาษา/ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หรือแผนการเรียนพิเศษอื่นๆ
(GPAX) ≥2.00
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 

คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์ 
จำนวนที่เปิดรับ : 60 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥2.75
ใช้ PAT2 ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้ในการคัดเลือก
 
รังสีเทคนิค 
จำนวนที่เปิดรับ : 35 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥2.75
PAT1≥50
PAT2 ประกอบการสัมภาษณ์
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ 
จำนวนที่เปิดรับ :30 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า รับนักเรียนเทียบเท่า ม.6 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥3.00

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
นวนที่เปิดรับ : 10 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥3.00
 
คณะกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
จำนวนที่เปิดรับ : 55 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥3.00
(GPA) ไม่กำหนด


กิจกรรมบำบัด
จำนวนที่เปิดรับ : 20 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥2.75
(GPA) ไม่กำหนด
 

คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 256 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥ 2.75
(GPA) : ไม่กำหนด
GAT : ต้องมีผลมาแสดง
PAT2 : ต้องมีผลมาแสดง
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน
วุฒิการศึกษา : ม. 6 หรือเทียบเท่า ม. 6
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก : ตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 จำนวนวิชาที่สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ และเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ : ตามประกาศของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบวิชาเฉพาะ : ตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 
 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่เปิดรับ : 50 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)
แผนการศึกษา : วิทย์ – คณิต หรือ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ≥ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ≥ 12 หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ ≥ 9 หน่วยกิต
(GPAX) ≥ 2.75
จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ ( % ) : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย และสังคม 7 วิชารวมกัน ≥ 35%
 
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥ 2.25
 
การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
จำนวนที่เปิดรับ : 15 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥ 2.25
 
การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥ 2.25
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบ อเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥ 3.00


วิศวกรรมเคมี
จำนวนที่เปิดรับ : 5 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบ อเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥ 3.00
PAT3 : ≥30%
 


วิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวนที่เปิดรับ : 5 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥ 3.00
PAT3 : ≥30%
 

วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
จำนวนที่เปิดรับ : 5 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) หรือมีผลคะแนนสอบ GCSE, IGCSE, SAT II, GED, NEW GED หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥3.00

คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียนต่างชาติ ในกรณีไม่มีคะแนนสอบคัดเลือก 9 วิชาสามัญ ของ สทศ. ผู้สมัครสามารถยื่นผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และ Standardized test scores ดังนี้ (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง
TOEFL: Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ Internet Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ
IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรือ
MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรือ
MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป หรือ
SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,100 ขึ้นไป หรือ
TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีผลคะแนนสอบ Standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
SAT II (Subject Test) โดยต้องมีคะแนนวิชา Math II, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
GCSE หรือ IGCSE โดยต้องมีคะแนนวิชา Math, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าระดับ C หรือ
GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่ำเท่ากับ 2,250 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน หรือ
NEW GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่ำเท่ากับ 580 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน หรือ
ผลคะแนนสอบ Standardized test scores อื่นที่เทียบเท่า
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จำนวนที่เปิดรับ : 5 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบ อเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥3.00
O-NET : 01-05 แต่ละกลุ่ม ≥40% และรวม 5 กลุ่ม ≥40%
PAT3 : ≥40%
 

วิศวกรรมโยธา
จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School)
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต รวมทั้ง International High School แผนการศึกษา วิทย์-คณิต
(GPAX) : ไม่กำหนด
PAT3 : ≥30%
 
 

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการอาหาร 
จำนวนที่เปิดรับ : 15 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥ 2.75
 
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥ 2.50
คะแนน GAT และ PAT2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 
จำนวนที่เปิดรับ : 15 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥ 2.50
 

ธรณีศาสตร์ 
จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥ 2.50


บริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ : 20 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
(GPAX) : ≥ 2.50


บัญชีบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ : 30 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
(GPAX) : ≥ 2.75


 
คณะศาสนศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 30 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
(GPAX) : ≥ 2.50
คะแนนการสอบสัมภาษณ์ : ≥50%
 
 
วิทยาเขตนครสวรรค์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
จำนวนที่เปิดรับ : 5 คน
(GPAX) ≥2.50
GAT (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20)
PAT2 (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20)
 
 
การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
จำนวนที่เปิดรับ : 3 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า ม.6 ปวช. หรือกำลังศึกษา
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือทุกแผนการศึกษา
(GPAX) ≥2.50
คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 20%
 
 
เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
จำนวนที่เปิดรับ : 3 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า ม.6 ปวช. หรือกำลังศึกษา
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือทุกแผนการศึกษา
(GPAX) ≥2.00
9 วิชา สามัญ : ≥20%
 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
 
เวชระเบียน 
จำนวนที่เปิดรับ : 30 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥ 2.75
9 วิชาสามัญ : รวม 6 วิชา ≥30%
O-NET : แต่ละกลุ่ม ≥20%
O-NET : 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ≥30%
GAT : ≥20%
PAT 2 ≥30%
 


วิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จำนวนที่เปิดรับ : 20 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต
(GPAX) ≥2.50
 
เกษตรศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 5 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 และเทียบเท่า ม.6 ทุกสาขา ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต ทุกสาขา
(GPAX) ≥2.50
GAT : ≥30%
PAT2 : ≥15%
 
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
จำนวนที่เปิดรับ :5 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /เทียบเท่าม.6 (โรงเรียนนานาชาติ, กศน.)
แผนการศึกษา: วิทย์-คณิต สายศิลป์, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(GPAX) ≥2.50
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 
จำนวนที่เปิดรับ : 50 คน
วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
(GPAX) : ≥ 2.50
(GPA) : วิทย์ คณิต อังกฤษ แต่ละวิชา ≥2.50


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

ประกาศเพิ่มจำนวนรับ (อัปเดตล่าสุด 24 เม.ย. 62)
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


กำหนดการรับสมัครเพิ่มเติม