สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
โดยคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562
***รับสมัครทางเวปไซต์ ทปอ. 17-29 เมษายน 2562 ***


กำหนดการรับสมัครเพิ่มเติม
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาช่างอุตสาหการ


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
-สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คำนวณ)
เฉพาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (ทุกแผนการศึกษา)

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (ทุกแผนการศึกษา) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ)
-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ สมัครได้ 2 สาขาวิชาคือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้นองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) สมัครได้ทุกสาขาวิชา
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) สมัครได้เฉพาะ 1 สาขา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ ) หรือเทียบเท่า
-กำลังศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ช่างอุตสาหกรรม
-มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพานิชย์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
-สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียนองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม


องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ)
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ สัตวศาสตร์ บริหารธุรกิจ (รับทุกแผนการเรียน)องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขา

ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่