สอบเข้ามหาวิทยาลัย

16 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยไทย ผ่านมาตรฐานระดับโลก

16 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยไทย ผ่านมาตรฐานระดับโลก

ถือเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับวงการการศึกษาและการแพทย์ เมื่อสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอีกครั้ง จากข่าวการยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 โดยนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ที่ผ่านมา การแพทย์ของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศมายาวนาน และไทยเคยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีมาตรฐานระดับสากล ทำให้สถานพยาบาลที่ผ่านรับรองจาก สรพ. ผ่านมาตรฐานสากลไปด้วย 


และล่าสุด สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ของประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก ว่าเป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นผลให้แพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.จะได้รับรองว่า เป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ สถาบันการผลิตแพทย์ของไทยมีทั้งสิ้น 22 แห่ง ผ่านการรับรองจาก สมพ. แล้ว 16 แห่ง โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้ง สรพ. และ สมพ. สะท้อนถึงความเชื่อถือในมาตรฐานแพทย์ไทยทั้งการให้บริการของสถานพยาบาล ไปจนถึงคุณภาพการศึกษาของแพทย์ไทยในสายตาโลก เนื่องจากการดำเนินการผลิตแพทย์ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้ที่จบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันก็จะได้รับการรับรองทั้งหมดด้วย 

และสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทย์ทั้ง 16 แห่ง ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ. และถือว่าได้มาตรฐานระดับโลก ประกอบด้วย 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชน้องๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันว่าอนาคตอยากจะเป็นแพทย์ และมีโอกาสไปทำงานในระดับโลก นอกจากเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเข้าแล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลสถาบันการศึกษาที่เราจะเข้าเรียนด้วยว่าได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือไม่ ที่มา : 
mgronline.com