สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม คณะ/สาขา ที่ใช้คะแนนขั้นต่ำ 9วิชาสามัญ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562รวมคะแนนขั้นต่ำ 9 วิชาสามัญ ของแต่ละ คณะ/สาขา  ที่จะใช้ใน TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
ยังไงน้องๆอย่าลืม ศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะรู้ยัง!!กสพทระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


เกษตรศาสตร์ บางเขน

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<ศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่ <<<จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา 

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 


คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลป์ รูปแบบที่ 1

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน
สาขาบ้านและชุมชน 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มวิทย์ 
-คณิต 1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
สาขาจิตวิทยาคลินิก กลุ่มศิลป์ 
-คณิต 2 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มวิทย์ 
-คณิต 1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กลุ่มศิลป์ 
-คณิต 2 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 

-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
สาขาฟิสิกส์  
-ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
สาขาคณิตศาสตร์
-คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน


คณะวิจิตรศิลป์
สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
สาขาสหศาสตร์ศิลป์ 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

คณะแพทยศาสตร์ 
-ไทย สังคม คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
-ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะเภสัชศาสตร์ 
-เคมี ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
ไทย สังคม อังกฤษ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะพยาบาลศาสตร์
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 

คณะเศรษฐศาสตร์
โครงการควบสองปริญญา กลุ่มวิทย์ 

-ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  คณิต 1 อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
โครงการควบสองปริญญา กลุ่มศิลป์ 
 -ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรม 5 ปี / 4 ปี

-ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน  
สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน  ไทย สังคม คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน  

คณะการสื่อสารมวลชน
โครงการควบสองปริญญา กลุ่มวิทย์ 

-ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  สังคม คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
โครงการควบสองปริญญา กลุ่มศิลป์
-ไทย ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน  คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการเมืองและการปกครอง 

-สังคม คณิต1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
สาขาการระหว่างประเทศ 
-คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาแอนนิเมชันและเกม / สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิทย์ 

-คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน 
สาขาแอนนิเมชันและเกม กลุ่มศิลป์ 
-คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป์)
-คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
สาขานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มวิทย์ 

-คณิต 1 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
สาขานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มศิลป์ 
-คณิต 2 ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แบบที่ 1


สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แบบที่ 2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตร์  


คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 


คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมความถนัดทาง วิชาชีพ 6 สาขา/ สาขาคณิตศาสตร์ / สาขาพฤกษศาสตร์ / สาขาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
สาขาชีวนวัตกรรม / สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 


สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ / สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์ 


สาขารังสีเทคนิค 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 


สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขากายภาพบำบัด 


สาขากิจกรรมบำบัด 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ 


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการออกกำลังกายและการกีฬาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา / วิชาเอกกีฬาฟุตบอล 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 


สาขาวิศวกรรมเคมี 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 


สาขาวิศวกรรมโยธา

วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร


สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 

สาขาธรณีศาสตร์ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติวิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเวชระเบียน


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
สาขาการเงิน
-ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะเภสัชศาสตร์ 
-ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาไทยประยุกต์

-ไทย ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน สังคม อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
สาขาภาษาจีน
-ไทย สังคม อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
สาขาภาษาอังกฤษ
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน  ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
สาขาชุมชนศึกษา
-ไทย ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน สังคม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 

คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่
-ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่
สาขาเศรษฐศาสตร์ 

-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
-อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 

คณะการแพทย์แผนไทย / วิทยาลัยนานาชาติ / โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน หาดใหญ่
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 

คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่ 
-อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน  รวม 3 วิชา (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน   

คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี
สาขาคณิตศาสตร์ / สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิทย์

-ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
สาขาเคมี กลุ่มวิทย์
 -ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน เคมี ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  
สาขาชีววิทยา กลุ่มวิทย์
-ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  
สาขาฟิสิกส์ กลุ่มวิทย์
-ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน คณิต1 ฟิสิกส์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน อังกฤษ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา / สาขาพลศึกษา / สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ศิลปศึกษา กลุ่มวิทย์
-ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
สาขาการศึกษาประถมศึกษา กลุ่มวิทย์
-ไทย ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน เคมี ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน  ฟิสิกส์ ชีววิทยา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 15 คะแนน  อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 20 คะแนน  
สาขาจิตวิทยา กลุ่มวิทย์
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน คณิต1 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน ไทย สังคม แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / สาขาภาษาอังกฤษ กลุ่มศิลป์
-ไทย อังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
สาขาการประถมศึกษา กลุ่มศิลป์
-ไทย ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
สาขาภาษาไทย กลุ่มศิลป์
-ไทย ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน  อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี
ทุกสาขา ยกเว้น สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี
สาขาสังคมสงเคราะห์ (วิทย์)

-ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
สาขาสังคมสงเคราะห์ (ศิลป์คำนวณ)
-ไทย สังคม อังกฤษ คณิต2 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
สาขาภาษาอังกฤษ
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี
สาขานิเทศศาสตร์

-ไทย ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี ทุกสาขา
-สังคม ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
สาขาบัญชีบัณฑิต 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
สาขาภาษาจีนธุรกิจ / สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน / สาขาจีนศึกษา / สาขาการสอนภาษาจีน 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 28 คะแนน 
สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ / สาขาการจัดการการท่องเที่ยว / สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ / สาขาการบัญชี / สาขาเศรษฐศาสตร์ / สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาเคมีประยุกต์ / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม / สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว / สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง / สาขาเทคโนโลยีความงาม / สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สาขาวิศวกรรมวัสดุ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ / สาขาการแพทย์แผนจีน / สาขากายภาพบำบัด / สาขาสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาพยาบาลศาสตร์ 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน 
สาขาภาษาอังกฤษ / สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
-อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<