สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มาแรง ตอบรับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม


ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น การขยายระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางราง การเข้ามาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่มีระบบควบคุมโดยอัตโนมัติ บ้าน Smart Home ที่มีทั้งห้องครัว Wireless กระจกห้องน้ำอัจฉริยะ หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน ฯลฯ ที่ทำให้มนุษย์เราหันไปให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเหล่านี้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตในยุคที่ทุกอย่างดูเร่งรีบไปเสียหมด ซึ่งความก้าวหน้าเหล่านี้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมในอนาคตอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีดิจิทัลมีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรม มีการสร้างเครือข่ายเฉพาะในการสื่อสารภายในโรงงานของตนเอง หรือการนำหุ่นยนต์มาใช้ทำงานแทนแรงงานคน เป็นต้น

ดังนั้นมีแนวโน้มว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานของงานวิศวกรรมจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือ “วิศวกร” นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรยานยนต์ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรระบบราง ฯลฯ ล้วนแต่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นทุกวัน ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงมีการเปิดหลักสูตรด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา ภายใต้ความเชื่อที่ว่าทุกคนมีบทบาทสำคัญได้ “ Simply Significant ” โดยเน้นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เรียนได้เข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นพลังสำคัญผลักดันสู่ความสำเร็จ ในการผลิตวิศวกรระดับคุณภาพให้รองรับกับความต้องการของตลาด ด้วยหลักสูตรต่างๆที่ตอบรับกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม โดยจะขอนำมาเล่า เพียง 3 หลักสูตร ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้1. วิศวกรรมยานยนต์ใหม่ : หลักสูตรที่ปรับให้ทันสมัยต่อความต้องการของตลาดยานยนต์และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่มีการใช้กำลังไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด (HEV, PHEV) หรือ แบตเตอรี่เต็มรูปแบบ (BEV) ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ที่เราจะได้เรียนรู้การพัฒนาด้านนวัตกรรมยานยนต์ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งการคำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลงเกี่ยวกับยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมยานยนต์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล

2. วิศวกรรมระบบราง : หลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้งานด้านวิศวกรรมหลายแขนงที่เกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ระบบโลจิสติกต์ การขนส่งและกระจายสินค้า ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และตอบรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยผู้เรียนจะได้เรียนทั้งการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง วิเคราะห์ระบบ บริหารจัดการ นับว่าเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมหลากหลายด้าน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และอุตสาหการ เป็นต้น  โดยในชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรจะเป็นการเรียนที่ประเทศจีนเจ้าของเทคโนโลยีระบบราง ในสถาบันชั้นนำเต็มๆถึง 2 เทอมการศึกษา เนื่องจากประเทศจีนมีระบบรางต้นแบบที่เชื่อมโยงแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน และยังมีเทคโนโลยีด้านระบบรางในระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบราง เพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ทั้งทางด้านคมนาคม และการขนส่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญชองการพัฒนาประเทศ

3. วิศวกรรมโยธา : หลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในด้านสิ่งก่อสร้างทางโยธาครบทั้ง 4 สาขาย่อย ทั้งด้านโครงสร้าง, งานปฐพี, งานขนส่ง และงานชลศาสตร์ พร้อมเป็นผู้นำด้านวิศวกรโยธากับวิชาบริหารงานก่อสร้าง การบริหารแหล่งน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่ง สำรวจและผังเมือง วิศวกรรมปฐพี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรร่วมกับ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนที่ประเทศไทย 2 ปี และออสเตรเลีย 2 ปี  เพื่อเป็นการผลักดันผู้เรียนสู่วิศวกรโยธาชั้นแนวหน้าในระดับสากล โดยเมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานเป็นวิศวกรที่ประเทศออสเตรเลียได้เลย

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมีหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆอีก ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง / ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ รวมแล้วถึง 6 สาขา ซึ่งล้วนแต่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานทุกหลักสูตรแต่แค่หลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ด้านงานวิศวกรรมยังไม่พอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังตระหนักถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อสังคมเพื่อให้สังคมพัฒนาไปอย่างยั่งยืน รวมไปถึงปลูกฝังบัณฑิตวิศวะ ให้พร้อมออกไปรับใช้สังคมด้วยจริยธรรมและคุณธรรมตามแบบฉบับศรีปทุม โดยเรามีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมากมาย อาทิโครงการ Walking Assistant Robot ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวะ เพื่อนำมาช่วยเหลือสังคม โดยอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จับมือกับ IRPC และสถาบันสิรินธร พัฒนา ”หุ่นยนต์ช่วยเดิน” สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง ต่อยอดการผลิต เพื่อสร้างโอกาสผู้พิการได้ใช้ประโยชน์ เข้าถึงนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการผู้พิการ สู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริง ตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ตลอดจนรางวัลในระดับนานาชาติมากมาย ซึ่งทางบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และสถาบันสิรินธร เห็นถึงคุณประโยชน์จึงได้เข้ามาร่วมกันพัฒนา เพื่อต่อยอดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสให้ผู้ป่วย ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

โครงการ Line Tracking Robot Workshop โครงการอบรมและแข่งขันรถวิ่งตามเส้นความเร็วแบบอัตโนมัติสำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ในทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบสมองกลอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์

โครงการ Safety to School เป็นโครงการค่ายอาสาจัดสร้างอาคารหรือเติมเต็มส่วนต่างๆ ภายในอาคาร  เช่น ที่ล้างหน้าแปรงฟัน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านต่างๆ  เช่น การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน  ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในด้านงานวิศวะ หากน้องๆ เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชื่อในศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวน้องๆ ทุกคน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้เห็น รวมถึงผลักดันความฝันของน้องๆ ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต มาร่วมสานฝันกับเราได้ที่ คลิกที่นี่ และติดตามข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ คลิกที่นี่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

มาร่วมสานฝันกับเราได้ที่นี่  และติดตามข้อมูลสาขาวิชาได้ที่นี่