สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ย สถิติย้อนหลัง ปีการศึกษา 2561


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 กำหนดประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 (จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเร็วกว่ากำหนด) โดยภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ปรากฎดังตาราง

ค่าสถิติพื้นฐานสถิติย้อนหลัง


การดูผลสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

1. สำหรับนักเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET แบบรายบุคคล

- ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET เลือกปีการศึกษา  เลือกระดับชั้น ใส่เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และ ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ปรากฏ

2. สำหรับโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบ O-NET รายโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้งโรงเรียน (ในเมือง / นอกเมือง) จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด (สพฐ. สพม. สพป. สช. สกอ. ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด  สถาบันพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และระดับประเทศ  ให้โรงเรียนไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไปที่เมนูเข้าระบบ O-NET ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของโรงเรียน ทั้งนี้ สทศ. ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษานำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
สถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET เพื่อใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 โดย สทศ. จะให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th


 

1.ดูคะแนนรายบุคคล (คลิก) 

2.ดูคะแนนรายโรงเรียน (คลิก)