สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ, คะแนนเฉลี่ย, คะแนนต่ำสุด - สูงสุด และค่าสถิติพื้นฐาน GAT/PAT 62

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562  ทางเว็บไซต์ www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login>> ตรวจสอบผล GAT/PAT 62 (คลิก) <<


 

 

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

 

คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง

เทียบระหว่างปี 60 - 62