สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรยอดฮิต "สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย" ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


 
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ (Practical Skills) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย ให้เข้าใจงานด้านการผลิตเนื้อหาสาระ(Content) สามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ (Practical Skills) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย
- เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ก้าวทันนวัตกรรม(Innovation)ใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เข้าใจงานด้านการผลิตเนื้อหาสาระ(Content) สามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ
 


 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 - มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
 
โอกาสทางวิชาชีพ 
- นักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 
- นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
- นักออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ
- นักออกแบบเว็บไซต์สมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

สนใจสมัครเรียน คลิกที่นี่