สอบเข้ามหาวิทยาลัย

15 หลักสูตรต้องรู้! ก่อนเลือกคณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ

15 หลักสูตรต้องรู้! ก่อนเลือกคณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาที่ เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการ ศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการนำไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงเนื้อหาวิชา การสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซึ้งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และแบบเน้นวิชาชีพ โดยผสมผสานกับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับโครง สร้างหน่วยงานในสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการบริหารมาโดยตลอด จึงทำให้ที่นี่มีสาขาวิชาที่น่าสนใจมากถึง 15 สาขาวิชา ดังนี้สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
สาขาวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาวรรณคดี
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาไทย
.
น้องๆ ทำความรู้จักเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์​ : www.human.ku.ac.th
แฟนเพจ : www.facebook.com/Humanities.KasetsartU
#HumanitiesKU