สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรสร้างวัยรุ่นพันล้านรุ่นใหม่ "บริหาร ไอที และการบิน" อินเตอร์ ที่ สจล.

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ถ้าอยากเรียนกลุ่มบริหารธุรกิจหรือการบิน และมีความฝันจะได้ทำงานในบริษัทที่เงินเดือนเริ่มต้นหลัก 30K – 50K ขึ้นไป ควรเลือกเรียนอะไรดี ตอบได้เลยว่า น้องๆ ต้องตั้งใจอ่านคอนเท้นนี้ดีๆ เพราะมีทางเลือกในหลายคณะที่สามารถตอบโจทย์เส้นทางอาชีพน้องๆ ได้ แต่สกิลที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ ภาษาอังกฤษ เพราะนั่นคือทักษะพื้นฐานในการนำน้องๆ ไปสู่เป้าหมายได้ถ้าหากเปรียบเทียบหลักสูตรอินเตอร์เหมือนชีวิตในโรงเรียนมัธยม ก็คงจะเทียบได้กับห้องเรียนพิเศษของเด็กมหาวิทยาลัย ความพิเศษของหลักสูตรอินเตอร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คือ การให้น้องๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาต่างประเทศทั้งในการเรียนและใช้ชีวิต การให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง และการใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีความพิเศษและเฉพาะตัวที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้

หลักสูตรกลุ่มบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์น้องที่สนใจการเรียนในด้านบริหาร ที่อยากสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตนถนัดได้ในแบบของตัวเอง ในยุคดิจิทัลที่อินเตอร์เน็ตคือ สิ่งสำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกลุ่มหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ สจล. มี 4 หลักสูตรดังนี้


หลักสูตรบริหารธุรกิจ อินเตอร์
คณะการบริหารและจัดการ นักนวัตกรรมแห่ง
BBA เป็นหลักสูตรที่น้องๆ อาจจะเห็นและคุ้นเคยกันอยู่แล้ว หลักสูตรนี้น้องๆ จะได้เรียนในด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการด้านธุรกิจ โดยน้องจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกงานในบริษัทต่างๆ ได้เรียนในรายวิชาที่แปลกใหม่รับยุคดิจิทัล หากเรียนในกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ น้องๆ จะได้เรียนในรายวิชา วิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Innovation) วิชาการจัดการนวัตกรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Organizational Innovation and Change Management) วิชากลยุทธ์ธุรกิจโลก (Global Business Strategy) เป็นต้น เมื่อน้องๆ ศึกษาในปีที่ 3 และ 4 น้องๆ จะสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะที่ตนสนใจได้ใน 3 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมกับผู้ประกอบการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจระดับสากล น้องๆ จะได้เรียนในกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เข้ากับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัล สำหรับโอกาสในการทำงานสายดิจิทัลไอทีมีพื้นที่มากในยุคแห่งเทคโนโลยี เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง ไปจนถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นวัตกรรมขนส่งทางอากาศรูปแบบใหม่
หลักสูตรที่จะสร้างนักโลจิสติกส์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับโลก ที่จะฝึกฝนน้องให้ชำนาญในเรื่องธุรกิจ การจัดการการขนส่งโลจิสติกส์และอากาศยาน โดยน้องๆ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management) การจัดการสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Management) กฎหมายและระเบียบในอุตสาหกรรมเดินอากาศ (Law and Regulation in Aviation Industry) และได้ฝึกงานต่างประเทศเป็นต้น เมื่อน้องๆ สำเร็จการศึกษา น้องๆ สามารถทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินอากาศ ศุลกากร สายการบิน และการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนในการเรียนอีกด้วย
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ นักบินพาณิชย์ที่ไม่เหมือนใคร กับมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เป็นหลักสูตรปั้นนักบินพาณิชย์และวิศวกรการบิน โดยน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นต้น เมื่อน้องๆ สำเร็จการศึกษา น้องๆ จะได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถสอบรับใบอนุญาตในอุตสาหกรรมเดินอากาศสำหรับใช้ในการทำงานในอนาคต เช่น ใบอนุญาตส่วนบุคคลทำการบินเครื่องบินเล็ก (PPL – Private Pilot License) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL – Commercial Pilot License) ใบอนุญาตทำการบินด้วยเครื่องยนต์หลายเครื่องยนต์ (Multi – Engine License) ใบอนุญาตทำการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating License) รวมทั้งการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization ICAO – Level 4) อีกด้วย
สำหรับน้องๆ ที่ สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรกลุ่มหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง อินเตอร์ ทั้งคณะการบริหารและจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรมการบินอละนักบินพาณิชย์ ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดของคะแนน คุณสมบัติการรับสมัคร และสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th โดย หลักสูตรกลุ่มบริหารธุรกิจ ไอที และการบินและการขนส่ง นานาชาติ นี้ จะเปิดรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 329 – 8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
- U-Review เปิดมุมมองใหม่มหาวิทยาลัยไทยในยุคดิจิทัล คลิกที่นี่
- พูดคุยกับบรุ่นพี่ TCAS เข้าใจง่ายสไตล์พี่ลาดกระบัง คลิกที่นี่