สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. อัปเดต รวมระเบียบการจากสถาบันต่างๆที่เปิดรับ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 

>> เข้าระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 <<

เกณฑ์และองค์ประกอบ
พิจารณาผู้สมัครจากเกณฑ์และองค์ประกอบตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กําหนด น้องๆสามารถตรวจสอบเกณฑ์ และองค์ประกอบการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยได้จากเอกสารฉบับนี้

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยสันตพล
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>>คลิกที่นี่<<<