สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง : คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สจล. ปีการศึกษา 2562


ข่าวดีสำหรับน้องๆที่สนใจ ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร รอบรับตรงที่ไม่ได้อยู่ใน TCAS โดยรอบนี้เปิดรับรวมกว่า 280 ที่นั่ง
น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลย


สาขาที่เปิดรับ


เกณฑ์การรับสมัคร:  ผู้สมัครต้องจบ ม. 6 หรือมีวุฒิเทียบเท่า (ยื่น GED ได้)

เอกสารที่ใช้
1.ผลสอบมาตรฐาน Standardized Test เช่น SAT, ACT , GAT/PAT 
1.1 SAT 1 – 1100
1.2 ACT – 23 
1.3 IB – 29 
1.4 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนว่า GPA จาก 5 เทอม รวมกันได้ ไม่ตำกว่าร้อยละ 75
1.5 GAT/PAT 
(ข้อ 1.1 – 1.5 ยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
2.ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL 
a.IELTS อย่างน้อย 6.0 
b.TOEFL อย่างน้อย 550 
(ข้อ 2.1 –2.2 ยื่นอย่างไดอย่างหนึ่ง) 
3.จดหมายแนะแนวจากครูที่สอนหรือครูแนะแนว 2 ฉบับ 
4.เขียนเรียงความแนะนำตัวเอง
5.Transcripts 
6.สำเนาบัตประชาชน 
7.Portfolios (ถ้ามี) 

กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<