สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยรอบนี้เปิดรับ 3 คณะ อย่าลืม! ศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 คน
สาขาวิชาการออกแบบสถาพแวดล้อมภายใน 5 คน
สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ 5 คน 
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 20 คน 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 10 คน 
คณะการบริหารและจัดการ 30 คน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 20 คน