สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรงอิสระ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2562





การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงอิสระ)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

- ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 20 คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน 6 คน

- ระดับบต่ำกว่าปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน 33 คน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ จำนวน 39 คน

*** จำนวนที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับจำนวนผู้สละสิทธิ์ในแต่ละรอบ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมคณฺตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ถึงวันเปิดภาคการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนักคะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า 2.00
4. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รายวิชาได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
5. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85
6. มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2) รหัสวิชา 72 โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT2 ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
7. กรณีผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบตามข้อ 4, 5 และ 6 การรับสมัครและคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินของสถาบันพระบรมราชชนก
8. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพและไม่เป็นโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 

การเปิดรับสมัคร

แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร 21-24 มิ.ย. 2562
ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 19-22 ก.ค. 2562

วิธีการสมัคร

1.การสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.kmpht.ac.th
2. เลือกสมัครได้เพียงหลักสูตรเดียว และเลือกได้เพียง 1 ประเภทโควตา แต่สามารถเลือกรับโควตาจังหวัดได้มากกว่า 1 จังหวัด (ขึ้นอยู่กับจำนวนโควตาที่เหลือในแต่ละจังหวัดซึ่งสามารถดูได้ตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ www.kmpht.ac.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 62)
3. ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัคร โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://admission.pi.in.th และเว็บไซต์ www.kmpht.ac.th
4. ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร

ค่าสมัคร

*** ไม่เสียค่าสมัคร