สอบเข้ามหาวิทยาลัย

dek 63 เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน TCAS63
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า หลังจากการสมัครทีแคส 5 รอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทปอ.จะต้องสรุปผลการดำเนินการทั้งหมด  เพื่อนำไปปรับปรุงการสมัครทีแคสปีการศึกษา 2563  ส่วนจะปรับเรื่องใดบ้างนั้น ต้องมีการหารือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครที่เหมาะสม ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณาลงนาม  โดยประเด็นที่จะต้องนำพิจารณา  อาทิ การให้สิทธิเด็กสละสิทธิ 1ครั้งในการสมัครรอบใดก็ได้ อาจมีความเปลี่ยนแปลง เพราะพบปัญหาเด็กมาสมละสิทธิในรอบท้าย ๆ ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ  ขณะเดียวกันอาจต้องลดจำนวนรอบการสมัครที่ซ้ำซ้อน เช่น รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ4 การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่นมารวมกัน  จากที่มีการรับสมัคร 5 รอบ  อย่างไรก็ตามประเด็นทั้งหมดต้องรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันต่อไป
ข่าวจาก : เดลินิวส์