สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย 2019 โดยข้อมูลคะแนนจาก Times Higher Education Asia University Ranking 201910 อันดับแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย
(โดยข้อมูลคะแนนจาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019)

อันดับที่ 1 Tsinghua University จาก ประเทศจีน
อันดับที่ 2 National University of Singapore (NUS) จาก ประเทศสิงคโปร์
อันดับที่ 3 Hong Kong University of Science and Technology จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับที่ 4 University of Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับที่ 5 Peking University จากประเทศจีน
อันดับที่ 6 Nanyang Technological University, Singapore จาก ประเทศสิงคโปร์
อันดับที่ 7 Chinese University of Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับที่ 8 University of Tokyo จาก ประเทศญี่ปุ่น
อันดับที่ 9 Seoul National University จาก ประเทศเกาหลีใต้
อันดับที่ 10 Sungkyunkwan University (SKKU) จาก ประเทศเกาหลีใต้
 
และในปีนี้มหาวิทยาลัยของไทยเอง ก็ไม่พลาดที่จะติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียเข้าไปถึง 14 อันดับด้วยกัน
 

14 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย

อันดับ 104
- มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อันดับ 176
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อันดับ 201-250
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
อันดับ 251-300
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
อันดับ 301-350
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
อันดับ 350 - 400
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 
เกณฑ์ในการจัดอันดับ (Methodology)
เกณฑ์ในการจัดอันดับของ Times Higher Education หรือ THE ที่ใช้ในการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น
 
 

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) จาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019 ตอบโจทย์งานวิจัยนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง
 

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านงานวิจัย (Research)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้านงานวิจัย (Research) จาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019
 
 

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านการอ้างอิง (Citations)

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้านการอ้างอิง (Citations) จาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านมุมมองระหว่างประเทศ (Interational Outlook)

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้านมุมมองะหว่างประเทศ (International Outlook) จาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019

 

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านการสอน (Teaching)

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้านการสอน (Teaching) จาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ในภาพรวม (Overall)

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในภาพรว (Overall) จาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019ที่มาของข้อมูล
โดยข้อมูลคะแนนจาก Times Higher Education Asia University Ranking 2019

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ประจำปี 2019
(Times Higher Education Asia University Rankings 2019)
โดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ