สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรงรอบที่ 5/2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบรับตรงรอบ 5/2 ก็มา น้องๆที่สนใจสมัครได้เลย รอบนี้ไม่จำกัดจำนวนรับด้วยนะคะ
โครงการที่เปิดรับมีดังนี้ค่ะ
โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางโลจิสติกส์เกษตร
โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่ โดนใจ Gen Z
โครงการผลิตนักเทคโนโลยีชีวภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เคมีตามยุทธศาสตร์ประเทศ (สาขาวิชาเคมีประยกุต์)
โครงการผลิตนักวิศวกรรมวัสดุตามยุทธศาสตร์ประเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ)
โควตาวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
โควตาช่องทางพิเศษเพื่อพัฒนานักสาธารณสุขชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
โควตาเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)
โควตาพิเศษสำนักวิชาการจัดการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ)
โควตาพิเศษสำนักวิชานวัตกรรมสังคม (สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<