สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก จากการจัดอันดับ University Impact Rankings 2019
The Times Higher Education University Impact Rankings เป็นการจัดอันดับโลกเรื่องตารางประสิทธิภาพ ที่ประเมินมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งใช้ตัวบ่งชี้ที่อย่างละเอียดเพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปอย่างครอบคลุม และมีความสมดุลในสามด้านกว้างๆ ได้แก่ งานวิจัย, การเผยแพร่ และการให้บริการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมีทั้งหมด 17 ด้าน แต่ในการจัดอันดับนี้จะมีเพียง 11 ด้านเท่านั้นที่ The Times Higher Education มองว่าเกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และนำมาจัดอันดับ ได้แก่

ด้านที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being)
ด้านที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality education)
ด้านที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)
ด้านที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Decent work and economic growth)
ด้านที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, innovation, and infrastructure)
ด้านที่ 10: การลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced inequalities)
ด้านที่ 11: การพัฒนาเมืองและสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable cities and communities)
ด้านที่ 12: การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible consumption and production)
ด้านที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)
ด้านที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace, justice and strong institutions)
ด้านที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals)

ทีนี่เราไปดูกันเลยว่ามหาวิทยาลัยไทยแต่ละแห่งพัฒนาด้านไหนได้ดีบ้าง 

มหาวิทยาลัยในไทย


อันดับ 101–200 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 201-300 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 201-300 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อันดับ 201-300 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อันดับ 301+ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อันดับ 301+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 301+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ด้านที่น่าจับตา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทยในสองเป้าหมายคือ SDG13 - Climate Action และ SDG17 - Partnership for the Goals ซึ่งเป็นสองเป้าหมายที่บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ สจล. ในการพยายามช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและสังคมโลก สจล. พร้อมที่จะใช้ SDGs เป็นตัวชี้นำแนวทางการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืนเพื่อนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนต่อไป

SDG13 - Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDG17 - Partnership for the Goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะด้านการศึกษาที่เท่าเทียบมีมหาวิทยาลัยไทยติดอยู่ 6 อันดับ และอันดับ 1 เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

SDG4 - Quality education การศึกษาที่เท่าเทียม


 

ดูอันดับด้านอื่นๆ ได้ที่นี่ >> The Times Higher Education University Impact Rankings 


แหล่งข้อมูลจาก : University Impact Rankings 2019

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละด้าน
ด้านที่ 3: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 4: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 5: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 8: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 9: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 10: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 11: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 12: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 13: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 16: เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านที่ 17: เกณฑ์การให้คะแนน