สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว! กำหนดการสอบ O-NET รูปแบบข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ ปีการศึกษา 2563
สทศ. ประกาศ
ตารางสอบ

- ระดับชั้น ป.6
สอบ 1 ก.พ. 2563
09.00-10.00 น. สอบ วิชาคณิตศาสตร์
10.30-12.00 น. สอบ วิชาภาษาไทย
13.30-14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
15.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2563


- ระดับชั้น ม.3
สอบ 1-2 ก.พ. 2563
10.00-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00-14.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
ประกาศผลสอบ 26 มี.ค. 2563

- ระดับชั้น ม.6
สอบ 29 ก.พ. 2563  1 มี.ค. 2563
08.30-10.30 น. สอบวิชาสังคมศาสตร์
11.30-14.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
14.30-16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

สอบ 1 มี.ค. 2563 
08.30-10.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
11.30-13.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศผลสอบ 27 มี.ค. 2563


 

จำนวนและรูปแบบข้อสอบเรื่องที่ออกสอบ O-NET

ภาษาไทย

สาระ : การอ่าน
รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 20 ข้อ
40 คะแนน
 
สาระ : การเขียน
รูปแบบ ข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 12 ข้อ
- เลือกคําตอบ จากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 3 ข้อ
15 คะแนน
 
สาระ : การฟัง การดู และ การพูด
รูปแบบ ข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 2 ข้อ
- เลือกคําตอบ จากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 1 ข้อ
3 คะแนน
 
สาระ : หลักการ ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบ ข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 21 ข้อ
- เลือกคําตอบ จากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 6 ข้อ
27 คะแนน
 
สาระ : วรรณคดี และ วรรณกรรม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 15 ข้อ
15 คะแนน
 

ภาษาอังกฤษ

สาระ : ภาษาเพื่อ การสื่อสาร
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 43 ข้อ
53.75 คะแนน
 
สาระ : ภาษาและ วัฒนธรรม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 15 ข้อ
18.75 คะแนน
 
สาระ : ภาษากับ ความสัมพันธ์ กับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 11 ข้อ
13.75 คะแนน
 
สาระ : ภาษากับ ความสัมพันธ์ กับชุมชน และโลก
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 11 ข้อ
13.75  คะแนน
 
 


สังคมศึกษา

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : หน้าที่ พลเมือง วัฒนธรรม และการ ดําเนินชีวิต ในสังคม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : เศรษฐศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : ประวัติศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : ภูมิศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน 

คณิตศาสตร์

สาระ : จำนวน และการดำเนินการ
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 5 ข้อ
- ระบายตัวเลข 1 ข้อ
15 คะแนน
 
สาระ : การวัด
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 2 ข้อ
- ระบายตัวเลข 1 ข้อ
7.5 คะแนน
 
สาระ : พีชคณิต
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- ระบายตัวเลข 4 ข้อ
50 คะแนน
 
สาระ : การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 9 ข้อ
- ระบายตัวเลข 2 ข้อ
27.5 คะแนน
 
 


วิทยาศาสตร์

สาระ : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 9 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
23 คะแนน
 
สาระ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 3 ข้อ
6 คะแนน
 
สาระ : สารและสมบัติของสาร
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 10 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
25 คะแนน
 
สาระ : แรงและการเคลื่อนที่
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 7 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
19 คะแนน
 
สาระ : พลังงาน
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 7 ข้อ
14 คะแนน
 
สาระ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 3 ข้อ
6 คะแนน
 
สาระ : ดาราศาสตร์ และอวกาศ
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 1 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ

7 คะแนน
 

เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ O-NET แต่ละข้อมีเวลาทำเท่าไหร่?


 

รูปแบบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET >> www.niets.or.th