สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ.ประกาศ คืนเงินค่าสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562


จากประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การคืนเงินค่าสมัคร TCAS62 รอบที่ 3
กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครรอบ 3 แล้ว แต่ไม่ได้กดยืนยันเลือกสาขา และต้องการขอเงินค่าสมัครคืน น้องๆสามารถทำตามได้ดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน

1. ผู้มีสิทธิ์รับขอเงินคืน คือผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบการคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 (TCAS62) โดยเป็นผู้สมัครที่ได้สมัครเข้าคัดเลือกในรอบที่ 3 แล้วชำระเงินค่าสมัครโดยไม่ยืนยันสาขาวิชาที่สมัคร ซึ่งเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ระบบไม่สามารถนำรายชื่อผู้สมัครเหล่านั้นมาประมวลผลการคัดเลือกได้

2. ให้ผู้สมัครตามข้อ 1 ยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ใน https://forms.gle/KduNe2751hC5xJeW6
โดยกรอกข้อมูลการขอรับเงินคืนและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
(ทปอ. จะไม่รับคำร้องในรูปแบบอื่น)

3. การเตรียมสำเนาเอกสารประกอบคำร้อง ให้ลงนามในเอกสารทุกฉบับ และจัดทำเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว แนบเอกสารที่เป็นไฟล์ มาพร้อมกับคำร้องออนไลน์

4. ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการขอเงินค่าสมัครคืนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1) รับเงินด้วยตนเอง โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- กรอกข้อมูลใน 
https://forms.gle/KduNe2751hC5xJeW6
- ใบชำระเงิน และหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ / ใบ Pay in / หลักฐานทางแอปพลิเคชั่น)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

2) การขอรับเงินผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ชำระค่าโอน โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/KduNe2751hC5xJeW6
- ใบชำระเงิน และหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ / ใบ Pay in / หลักฐานทางแอปพลิเคชั่น)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เป็นชื่อผู้สมัครเท่านั้น

3) การขอรับเงินผ่านระบบ Prompt Pay โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/KduNe2751hC5xJeW6
- ใบชำระเงิน และหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ / ใบ Pay in / หลักฐานทางแอปพลิเคชั่น)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
- หมายเลขพร้อมเพย์

5. ทปอ. จะแจ้งผลการตรวจสอบคำร้อง และผลการอนุมัติการจ่ายเงินภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับคำร้อง

6. การคืนเงินจะจ่ายเงินคืนภายใน 15 วันทำการหลังจากคำร้องได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

7. ทปอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินคืนให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องเกินะระยะเวลาที่กำหนด คือวันที่ 31 กรกฏาคม 2562